Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2738. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023, stran 7902.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18 – ZLS-S, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – pop.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 – ZJF-H, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23 – ZJF-I), 17. in 100. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 11. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
I
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)
21.513.561
TEKOČI ODHODKI
15.669.047
70
DAVČNI PRIHODKI
13.495.526
700
Davki na dohodek in dobiček
12.115.156
703
Davki na premoženje
1.113.000
704
Domači davki na blago in storitve
267.370
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.173.521
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.578.939
711
Takse in pristojbine
14.000
712
Denarne kazni
21.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
46.900
714
Drugi nedavčni prihodki
512.182
72
KAPITALSKI PRIHODKI
932.078
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
270.627
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
661.451
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.912.436
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.509.087
741
 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
2.403.349
II
SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43)
24.255.922
40
TEKOČI ODHODKI
4.492.136
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
961.231
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
152.666
402
Izdatki za blago in storitve
2.337.581
403
Plačila domačih obresti
187.500
409
Sredstva, izločena v rezerve
853.158
41
TEKOČI TRANSFERI
9.532.381
410
Subvencije
74.955
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.412.206
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
903.894
413
Drugi tekoči domači transferi
4.141.326
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.350.608
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.350.608
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
880.797
431
Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
297.005
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
583.792
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–2.742.361
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.000.000
500
Domače zadolževanje
2.000.000
VIII
ODPLAČILA DOLGA
479.069
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
479.069
550
Odplačila domačega dolga
479.069
IX
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I+IV+VII-II-V-VIII)
–1.221.430
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
1.520.931
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
2.742.361
XII
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta
1.271.560
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi:
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. V sprejetem proračunu je občina evidentirala 80.000 evrov sredstev splošne proračunske rezervacije. Z rebalansom občina ta znesek zvišuje za 50.000 evrov. Sredstva v skupni višini 130.000 evrov lahko občina v letu 2023 porabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 210.000 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 60.000 evrov po objektu odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
Spremeni se 13. člen (obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) tako, da se glasi:
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2023 zadolžijo kot sledi:
– Komunala Zagorje d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi v višini 150.000 evrov,
– Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi v višini 150.000 evrov.
Postopek zadolževanja bosta Komunala Zagorje d.o.o. in Regionalna razvojna agencija Zasavje vodili pod pogoji in na način, ki je določen v Zakonu o financiranju občin.
2. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023 ostajajo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2023
Zagorje ob Savi, dne 11. septembra 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan