Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2737. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (SD OPN 10), stran 7901.

  
Na podlagi 141. in 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 27. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P 
o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (SD OPN 10) 
1. člen
(območje) 
S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora za celotno območje občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, za katerega je uveljavljen Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – tehn. popr., 53/17, 104/20), (v nadaljevanju OPN Šmartno pri Litiji), po postopku in na način, kot ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
(razlogi za uvedbo postopka) 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorsko izvedbenega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki skupaj z občinskim urbanistom v izjavi potrdita, da so izpolnjene zahteve iz 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom.
4. člen 
(objava gradiva in vključevanje javnosti) 
Ministrstvo pred objavo gradiv v sedmih dneh preveri ali so ta pripravljena v tehnično ustrezni obliki in o tem obvesti pripravljavca prostorskega akta. Občina osnutek tehnično posodobljenega prostorsko izvedbenega akta objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na strani Prostorski informacijski sistem občin – PISO na povezavi: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=smartno_pri_litiji
Vpogled v gradivo bo mogoč tudi na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Javnosti bo v roku vsaj 15 dni od objave omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Pripombe bo v navedenem roku možno podati pisno po pošti, po e-pošti na naslov info@smartno-litija.si s pripisom (Tehnična posodobitev OPN) ali v času uradnih ur na sedežu Občine Šmartno pri Litiji. Natančnejši roki in način oddajanja pripomb se objavijo na občinski spletni strani.
5. člen 
(sprejem) 
Občina na podlagi pripomb javnosti ter skladno s stališči do pripomb pripravi predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta ter ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta s sklepom ter ga skladno z določili ZUreP-3 objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v prostorskem informacijskem sistemu.
6. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji na povezavi https://obcina.smartno.si/ ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3503-6/2023-13
Šmartno pri Litiji, dne 11. septembra. 2023
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Blaž Izlakar 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti