Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2736. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023, stran 7900.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 6. redni seji dne 13. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023 (Uradni list RS, št. 144/22) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 2023 v €
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.300.298
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.280.414
70
DAVČNI PRIHODKI 
9.216.243
700
Davki na dohodek in dobiček
8.371.108
703
Davki na premoženje
627.910
704
Domači davki na blago in storitve
217.025
706
Drugi davki
200
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.064.171
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
699.792
711
Takse in pristojbine
20.200
712
Globe in druge denarne kazni
23.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.500
714
Drugi nedavčni prihodki
318.679
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
926.981
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
473.981
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
453.000
73
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.092.903
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.069.403
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
23.500
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
782
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij 
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.896.196
40
TEKOČI ODHODKI
3.517.076
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
961.184
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
154.759
402
Izdatki za blago in storitve
2.167.033
403
Plačila domačih obresti
69.100
409
Rezerve
165.000
41
TEKOČI TRANSFERI
4.534.824
410
Subvencije
129.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.836.661
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
283.995
413
Drugi tekoči domači transferi
1.284.668
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.542.820
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.542.820
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
301.476
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
220.290
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
81.186
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
404.102
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
723.937
55 
ODPLAČILA DOLGA
723.937
550
Odplačila domačega dolga
723.937
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–319.835
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–723.937
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–404.102
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
327.379
9009
Splošni sklad za drugo
327.379
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.«
2. člen 
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna je predvidena tudi splošna proračunska rezervacija v višini 35.000 € kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0269/2023
Šmarje pri Jelšah, dne 13. septembra 2023
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš