Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2735. Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del), stran 7899.

  
Na podlagi 122. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, Uradni list RS, št. 91/20) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del) (ID številka v zbirki prostorskih aktov: 3566)
1. člen 
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se podaljša javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del), ki na podlagi javnega naznanila št. 350-0034/2023-38 z dne 1. 8. 2023 poteka od 4. 8. 2023 do 8. 9. 2023. Dopolnjeni osnutek je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, pod številko 96/2023, z dne julij 2023. OPPN ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 3566.
2. člen 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del) se zaradi povečanega zanimanja javnosti podaljša za 15 dni, in sicer od 8. 9. 2023 do 23. 9. 2023.
3. člen 
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del) je javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure) in objavljen na spletnem naslovu https://www.slovenjgradec.si/Prostorski-portal-in-akti/Ob%C4%8Dinski-podrobni-prostorski-na%C4%8Drt-OPPN.
4. člen 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe se lahko do konca podaljšane javne razgrnitve pošljejo na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Javna razgrnitev OPPN za IC Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del) – pripombe« ali na elektronski naslov: gp@slovenjgradec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« elektronskega sporočila navede »Javna razgrnitev OPPN za IC Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del) – pripombe«.
5. člen 
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-0034/2023-40
Slovenj Gradec, dne 6. septembra 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler