Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2734. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, stran 7899.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 s spremembami), 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje UPB (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 6. redni seji, dne 12. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje 
1. člen 
Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje znaša prvo starostno obdobje (1–3 let) 693,00 EUR, drugo starostno obdobje kombinirani (2–4 let) in heterogeni oddelek (4–6 let) – polovični 576,00 EUR.
Občina Razkrižje ekonomsko ceno dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje staršem dodatno subvencionira v višini 120 EUR/mesec za otroke vključene v oddelek prvega starostnega obdobja, za otroke vključene v kombinirani in heterogeni oddelek pa v višini 100 EUR/mesec, s tem da se pri tem izvzamejo drugi in nadaljnji otroci staršev v vrtcu, katerih sredstva v višini z odločbo Centra za socialno delo določenega plačila vrtca za starše otrok zagotavlja država.
Cene veljajo od 1. 9. 2023.
2. člen 
Stroški živil znotraj cene programa znašajo 38 EUR mesečno. Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka zniža za stroške neporabljenih živil.
3. člen 
Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne dnevne oskrbnine.
4. člen 
V času daljše odsotnosti (strnjeno nad 15 delovnih dni) se na osnovi vloge staršev ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil zaračuna 50 % z odločbo določenega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil).
5. člen 
Za manjkajoče število otrok do zgornje meje oblikovanja oddelka se vrtcu s strani Občine Razkrižje zagotovijo finančna sredstva v višini cene programa brez stroškov živil.
6. člen 
Starši, ki otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) želijo rezervirati mesto, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 25 % višine njihovega plačilnega razreda določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca zmanjšanega za stroške živil kot rezervacijo. V kolikor imajo starši v vrtec vključenih več kot enega otroka, velja to določilo samo za otroka za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Določilo pod to točko velja samo za starše za katere je po zakonu Občina Razkrižje zavezanka za plačilo razlike do ekonomske cene.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep OS Občine Razkrižje št.: 032-0002/2022-10 z dne 23. 3. 2022.
8. člen 
Ta sklep se v posreduje Vrtcu in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. septembra 2023.
Št. 032-0004/2023-6
Razkrižje, dne 14. septembra 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič