Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje, stran 7898.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 233. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2; Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 – skl. US, 121/22 – ZUOKPOE, 160/22 – skl. US, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23), 17. točke 2. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23), 3. in 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št. 62/16, 3/22 – ZDeb) ter 14. in 42. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 6. redni seji dne 12. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 28/11, v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena Odloka se za 10. točko črta pika in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. 24-urna dežurna služba kot del pogrebne dejavnosti.«
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena Odloka se spremeni 2. točka tako, da se glasi:
»2. upravljanje pokopališč,«,
ter za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. upravljanje, urejanje in vzdrževanje javne tržnice,«.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka.
4. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-47/2011-2
Šafarsko, dne 13. septembra 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti