Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2725. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Suhi potok v Črnem Vrhu nad Idrijo, stran 7892.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 128. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13, 13/19, 202/20) je župan Občine Idrija dne 4. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Suhi potok v Črnem Vrhu nad Idrijo 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Suhi potok v Črnem Vrhu nad Idrijo, EUP CV_3/3_SSe (v nadaljevanju SD ZN). Ta sklep določa:
– območje in predmet načrtovanja,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– vrsto postopka,
– roke za pripravo SD ZN in posameznih faz postopka,
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj,
– način vključevanja javnosti,
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja,
– navedbo, ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja.
(2) Pobudo za pripravo SD ZN za stanovanjsko pozidavo v EUP CV_3/3_SSe so podali investitorji, lastniki zemljišč na območju ZN.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje SD ZN obsega površino enoto urejanja prostora EUP CV_3/3_SSe, ki je določena v Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija. Območje obdelave obsega zemljišča parc. št. 487, 489/21, 489/22, 489/30, 489/31, 489/32, 489/33, 489/38, 489/45-del, 489/46, 491/3, 491/4, 491/5-del, 491/6, 491/8-del, 491/12-del, 492/1-del, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 492/7, 492/9, 492/10, 492/11, 492/16, 492/17, 492/18, vse k.o. 2365 Črni vrh v skupni površini približno 4,8 ha.
(2) Predmet načrtovanja je zasnova stanovanjske soseske s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo na severnem robu naselja Črni vrh nad Idrijo.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri pripravi SD ZN se uporabljajo podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora.
(2) Skladno z 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike.
(3) V postopku priprave SD ZN se na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko določi izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag za uskladitev prostorskih rešitev.
(4) Strokovne podlage, ki jih bo za pripravo SD ZN treba izdelati, zagotavljajo pobudniki in naročniki priprave.
4. člen 
(vrsta postopka) 
SD ZN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov (skladno s 129. členom ZUreP-3). Na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave – ZRSVN (št. 3563-0045/2023-3 z dne 30. 1. 2023), presoje sprejemljivosti vplivov plana v naravo na varovana območja, ni potrebno izvesti.
5. člen 
(roki za pripravo SD ZN in posameznih faz postopka) 
(1) Okvirni roki za pripravo SD ZN:
– Izdelava gradiva za pridobitev mnenja Zavoda, pristojnega za ohranjanje narave (december 2022),
– Pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja (30 dni),
– Sprejetje sklepa o pripravi SD ZN (september 2023),
– Obvestilo javnosti o pripravi sprememb in dopolnitev ZN (10 dni),
– Občina pošlje vlogo za dodelitev identifikacijske številke (ID) k SD ZN in v javno objavo sklep o pripravi SD ZN (vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi SD ZN) na MNVP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (30 dni skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu),
– Priprava osnutka SD ZN (30 dni),
– Objava osnutka SD ZN na spletni strani občine, poziv NUP za podajo mnenja k osnutku SD ZN, pridobitev mnenj (30 dni),
– Priprava elaborata ekonomike (EE) – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka SD ZN in EE (na spletni strani občine in na oglasni deski občine ter KS Črni vrh) ter izvedba javne razgrnitve (30 dni),
– Zavzetje stališč župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Obravnava stališč do pripomb na seji Občinskega sveta Občine Idrija,
– Prva obravnava odloka o SD ZN na seji Občinskega sveta Občine Idrija (30 dni),
– Objava Stališč do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (7 dni),
– Izdelava predloga SD ZN (20 dni),
– Objava predloga SD ZN na spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu SD ZN (30 dni),
– Priprava usklajenega predloga SD ZN – glede na prejeta druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike (EE) – II. faza (10 dni),
– Druga obravnava odloka o SD ZN na Občinskem svetu Občine Idrija (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o SD ZN na MNVP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov SD ZN (15 dni – do začetka uveljavitve odloka o SD ZN).
(2) Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku priprave SD ZN podajo svoja mnenja so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja),
2. RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska 8, 1000 Ljubljana (za področje voda in ohranjanja narave),
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje javnega zdravja),
4. RS, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, za področje obrambe),
5. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva),
6. Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana – Dobrunje,
7. Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija,
8. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
9. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
10. Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
11. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave plana izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Pri pripravi SD ZN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– Pobudnik, naročnik in plačnik SD ZN: lastniki zemljišč znotraj SD ZN;
– Pripravljavec SD ZN: Občina Idrija, Služba za urejanje prostora in varstvo okolja;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec SD ZN: S.M.STUDIO, projektiranje, svetovanje in nadzor pri gradnji objektov, d.o.o., Krožna pot 3, 1360 Vrhnika.
(3) O sprejemljivosti posegov v spremembah in dopolnitvah akta na okolje odloči tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Sektor za okoljske presoje, Langusova ulica, Ljubljana, z odločbo o potrebi po izdelavi celovite presoje vplivov na okolje.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javnosti. Izhodišča se predstavi KS Črni vrh in objavi na krajevno pristojen način.
(2) Dopolnjeni osnutek se javno objavi in razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave naznanila o javni razgrnitvi na spletni strani Občine Idrija, na krajevno običajen način in preko oglasnih desk na Občini Idrija in KS Črni vrh. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Idrija, v fizični obliki bo na ogled tudi v prostorih Občine Idrija.
8. člen 
(obveznosti pobudnika in naročnika) 
Izdelavo SD ZN (vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, rešitvami, geodetskim posnetkom in elaboratom ekonomike) bodo zagotovili in financirali pobudniki in naročniki sami.
9. člen 
(koordinacija z nosilci urejanja prostora in zastopanje v postopkih) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem mnenj nosilcev urejanja prostora lahko, po pooblastilu pripravljavca SD ZN, prevzame tudi načrtovalec OPP.
10. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Idrija, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0003/2022
Idrija, dne 4. septembra 2023
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj