Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2724. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2023, stran 7891.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 7. redni seji dne 14. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23, dne 24. 3. 2023 in Uradni list RS, št. 74/23, dne 7. 7. 2023), se spremeni 2. člen in se glasi:
»
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.059.527,80
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.534.843,75
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.098.453,59
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.567.579,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
552.374,59
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
978.500,00
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.436.390,16
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
795.460,16
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
8.800,00
712
DENARNE KAZNI
80.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
283.030,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
268.600,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
431.344,41
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
100,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
431.244,41
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.093.339,64
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
5.001.167,77
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
1.092.171,87
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.250.831,44
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.949.651,42
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
599.987,71
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
87.639,59
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.029.010,43
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.000,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
232.013,69
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.325.629,05
410
SUBVENCIJE
68.903,97
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
772.300,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
188.762,64
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.295.662,44
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.627.260,39
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
9.627.260,39
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
348.290,58
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
263.758,18
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
84.532,40
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)
–2.191.303,64
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
11.642,23
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
11.642,23
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
11.600,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
11.600,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
42,23
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
114.826,80
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
114.826,80
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–2.306.088,21
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–114.826,80
XI.
NETO FINANCIRANJE
2.191.303,64
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
4.686.561,01
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-03/2022-5
Bovec, dne 14. septembra 2023
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž