Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2717. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, stran 7691.

  
Na podlagi sedmega odstavka 58. člena, tretjega odstavka 141.g in tretjega odstavka 141.k člena Zakona o tujcih(Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP in 48/23) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca 
1. člen 
V Pravilniku o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca (Uradni list RS, št. 83/21 in 17/22) se v 8. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se prstna odtisa še hranita v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje oziroma v evidenci o potrdilih o pravicah obmejnega delavca, tujcu iz prejšnjega odstavka ni treba dati prstnih odtisov k prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, za zamenjavo dovoljenja za prebivanje in za podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
2. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-176/2023
Ljubljana, dne 21. avgusta 2023
EVA 2023-1711-0015
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti