Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2714. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 7665.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) v povezavi s 3., 6., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nomenklaturi poklicev 
1. člen 
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 37/20 in 67/18) se v 2. členu v tretjem odstavku:
– v IV. točki besedilo »Kemijska in proizvodna tehnologija« nadomesti z besedilom »Kemija, papirništvo, steklarstvo in tekstilna ter usnjarska tehnologija«;
– v VI. točki besedilo »Kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarstvo« nadomesti z besedilom »Kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarska tehnologija«;
– v VII. točki besedilo »Zdravstvo in socialne storitve« nadomesti z besedilom »Zdravstvo in socialna varnost«.
2. člen 
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) CPI po imenovanju področnih odborov izvede usposabljanje za člane področnih odborov. Na usposabljanju člane področnih odborov usposobi za opravljanje nalog v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Članom področnih odborov za poklicne standarde pripada povračilo stroškov prevoza, ki ga prejme javni uslužbenec kot povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Postopki za sprejem poklicnih standardov in katalogov standardov, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s Pravilnikom o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 37/10 in 67/18).
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-17/2023
Ljubljana, dne 1. septembra 2023
EVA 2023-2611-0050
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti