Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 77

Uradni list RS, št. 77 z dne 14. 7. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023


2451. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper, stran 6802.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper 
Št. 423-4/2023
Koper, dne 10. julija 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 6. redni seji dne 22. junija 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper 
1. člen 
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18, v nadaljevanju: odlok) se besedilo prvega in drugega odstavka 4. člena spremeni tako, da se nadomesti z besedilom:
»(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 2,00 EUR.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse.
Turistična in promocijska taksa za eno prenočitev na osebo tako znaša:
Plačilo
Turistična taksa
Promocijska taksa
Skupaj (turistična in promocijska taksa)
100 % plačilo turistične takse 
2,00 EUR
0,50 EUR
2,50 EUR
50 % oprostitev plačila turistične takse
1,00 EUR
0,25 EUR
1,25 EUR
« 
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat Medobčinske uprave Istra.«
3. člen 
Turistično takso v višini določeni s tem odlokom se začne obračunavati od 1. januarja 2024 dalje.
4. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-4/2023
Koper, dne 22. junija 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
in materia di modifiche ed integrazioni al Decreto sulla tassa di soggiorno e promozione nel Comune città di Capodistria 
N. 423-4/2023
Capodistria, 10 luglio 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 17 della Legge sulla promozione dello sviluppo turistico (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 13/18), dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) e dell’articolo 21 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria in occasione della sesta seduta ordinaria, tenutasi in data 22 giugno 2023, ha adottato il seguente
D E C R E T O 
in materia di modifiche ed integrazioni al Decreto sulla tassa di soggiorno e promozione nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nel Decreto in materia di tasse di soggiorno e promozione del Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 41/18, di seguito: decreto), il testo di cui all’art. 4, commi 1 e 2, viene modificato sostituendolo con il seguente:
»(1) L’importo della tassa di soggiorno per i pernottamenti in strutture ricettive ammonta a 2,00 Euro.
(2) Nell’importo di cui al capoverso precedente non è compresa la tassa per l’ammontare del 25 % da applicare sull’importo della tassa turistica.
La tassa di soggiorno e promozione al giorno e a persona ammonta a:
Pagamento
Tassa di soggiorno
Tassa di promozione
Totale (tassa di soggiorno e promozione)
Pagamento del 100 % della tassa di soggiorno 
2,00 EURO
0,50 EURO
2,50 EURO
Riduzione del 50 % della tassa di soggiorno
1,00 EURO
0,25 EURO
1,25 EURO
« 
Articolo 2 
Il testo di cui all'articolo 11, primo comma del decreto viene modificato con la sostituzione del testo come segue:
»La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto viene garantita dall'Ispettorato intercomunale dell'Amministrazione intercomunale dell'Istria.«
Articolo 3 
La tassa di soggiorno per l’ammontare di cui al presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2024.
Articolo 4 
Restano invariate tutte le altre disposizioni del decreto.
Articolo 5 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 423-4/2023
Capodistria, 22 giugno 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti