Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


875. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci, stran 2876.

  
Na podlagi določb Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US, 16/04 – odl. US, 123/04 – odl. US, 96/05 – ZRTVS-1, 60/06, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US, 82/21) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 3. seji dne 16. 3. 2023sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci 
1. člen 
Prvi odstavek 11. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci (Uradni list RS, št. 89/02 – v nadaljevanju Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik ter pet članov.«
2. člen 
12. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki mora k predlogu pridobiti soglasje župana.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odgovornega urednika izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi na spletni strani občine najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata odgovornega urednika.
(3) Objavljen javni razpis mora vsebovati: predmet razpisa, pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, zahtevana dokazila, rok in način oddaje prijav ter rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od dneva imenovanja odgovornega urednika.
(4) Rok za prijavo ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 30 dni.
(5) V primeru prenehanja mandata odgovornega urednika, občinski svet na predlog župana za čas do imenovanja odgovornega urednika na podlagi javnega razpisa, imenuje vršilca dolžnosti odgovornega urednika za največ 6 mesecev, ki se lahko v primeru ponovitve javnega razpisa podaljša za največ 6 mesecev. Za imenovanje vršilca dolžnosti ni potreben javni razpis.
(6) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko s soglasjem župana občinskemu svetu predlaga razrešitev odgovornega urednika, če ne deluje v skladu s programsko zasnovo.
(7) Pred imenovanjem oziroma razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega odbora.«
3. člen 
14. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe in izpolnjuje pogoje za odgovornega urednika, ki jih določa zakon.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
19. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet mora imenovati vršilca dolžnosti odgovornega urednika najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega Odloka. Prav tako mora v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka začeti postopek izbire odgovornega urednika.«
5. člen 
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
6. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-002/2023
Puconci, dne 16. marca 2023
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek