Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


874. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2023, stran 2875.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 3. seji dne 16. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2023 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 1-2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.259.239
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.037.425
70
DAVČNI PRIHODKI
5.762.478
700 Davki na dohodek in dobiček
5.153.184
703 Davki na premoženje
409.010
704 Domači davki na blago in storitve
200.284
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.274.947
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
579.147
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
6.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
28.000
714 Drugi nedavčni prihodki
654.800
72
KAPITALSKI PRIHODKI
369.891
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
368.691
73
PREJETE DONACIJE
8.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.843.423
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.555.825
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.287.598
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.567.509
40
TEKOČI ODHODKI
3.030.048
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
491.689
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
74.191
402 Izdatki za blago in storitve
2.287.310
403 Plačila domačih obresti
19.000
409 Rezerve
157.858
41
TEKOČI TRANSFERI
3.448.776
410 Subvencije
181.171
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.015.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
387.511
413 Drugi tekoči domači transferi
858.894
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.782.985
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.782.985
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
305.700
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
166.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
138.900
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–1.308.270
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
900.000
50
ZADOLŽEVANJE
900.000
500 Domače zadolževanje
900.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
211.451
55
ODPLAČILA DOLGA
211.451
550 Odplačila domačega dolga
211.451
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–619.721
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
688.549
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.308.270
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
619.751
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2023 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2023, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2023 se zagotavljajo v višini 59.040,87 evrov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2023 se spremeni 19. člen Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2023, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 900.000,00 evrov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2023
Puconci, dne 16. marca 2023
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek