Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


872. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 2874.

  
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), na podlagi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in na podlagi 3. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Prevole in Osnovne šole Žužemberk na 3. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 
1. 
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje
526,57 EUR
2. II. starostno obdobje (4–6 let)
426,67 EUR
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja v vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 2,30 EUR/dan.
2. 
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje
526,57 EUR
2. II. starostno obdobje (4–6 let)
426,67 EUR
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 2,30 EUR/dan.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije, cene programov pa se uporabljajo od 1. 3. 2023 dalje.
4. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 61/19, 31/20 in 207/21).
Št. 602-3/2022-6
Žužemberk, dne 23. februarja 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež