Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


870. Sklep o višini pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin, stran 2874.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) in 9. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 44/14) je Občinski svet Občine Tolmin na 3. seji dne 7. marca 2023 sprejel
S K L E P 
o višini pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin 
1. člen 
Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin znaša 385,00 eurov.
2. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 197/20).
(2) Za dodelitev pomoči ob rojstvu otroka, rojenega pred 1. aprilom 2023, se uporablja sklep iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za dodelitev pomoči ob rojstvu otroka, rojenega od vključno 1. aprila 2023 dalje.
Št. 122-0012/2023
Tolmin, dne 8. marca 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ