Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


866. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora TR14.od, stran 2872.

  
Na podlagi prve alineje 134. člena, 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 8. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora TR14.od 
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na del zemljišča s parc. št. 236, k.o. 1369 – Trnovec.
2. člen 
(1) Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve (A), katere izvorna površina znaša 2,652,78 m², za 530,56 m², kar predstavlja manj kot 20 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve v enoti TR14.od.
(2) Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike ter velikosti območja stavbnega zemljišča, ki je določen in prikazan v grafičnem delu elaborata lokacijske preveritve.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3149.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0009/2022
Sevnica, dne 9. marca 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk