Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


863. Sklep o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2023, stran 2859.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 4. redni seji dne 28. 2. 2023 sprejel
S K L E P 
o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2023 
1. S tem sklepom se določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2023.
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Radeče za leto 2023 iz naslova nakupa nepremičnega premoženja se predvideva nakup nepremičnin:
– Zemljišča v vrednosti 53.858,80 € (glej specifikacijo v prilogi);
– Stavbe v vrednosti 100.000,00 € (glej specifikacijo v prilogi).
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Pogodbe o nakupu nepremičnin podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-18/2023/3
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun