Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


862. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2023, stran 2857.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 4. redni seji dne 28. 2. 2023 sprejel
S K L E P 
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2023 
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2023.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za leto 2023 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo zgradbe in drugi prostori v orientacijski vrednosti 91.705,17 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 40.000,00 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti 97.192,75 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-18/2023/2
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun