Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


861. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 3. 2023, stran 2856.

  
Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena Zakona o Vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19) in 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) na 4. redni seji dne 28. 2. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 3. 2023 
1. člen 
Cene programov v Enoti vrtca Radeče znašajo (v €):
Dnevni program
Poldnevni program
Cena na uro
I. starostno obdobje
616,52
527,12
Kombinirani oddelek
515,02
440,34
II. starostno obdobje
458,12
391,69
Varstvo po urah
2,20
Cicibanove urice
2,40
2. člen 
Cena programa, v katerega je otrok vključen, je osnova za plačilo staršev. Cena programa je izračunana na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19), in ne vsebuje stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij ter dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima.
3. člen 
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti občino ustanoviteljico.
4. člen 
Cena živil v dnevnem programu znaša 1,81 € na dan, cena v poldnevnem programu pa 1,52 € na dan.
Hrana se odšteva za dnevno odsotnost otroka v višini cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca, kolikor je hrana pravočasno odjavljena. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti. V nasprotnem primeru se strošek neporabljenih živil zaračuna staršem.
5. člen 
Staršem, ki po otroka ne prihajajo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 6,25 € za vsako začeto uro nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu in za vsako začeto uro po poslovalnem času vrtca.
6. člen 
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši otrok enkrat letno uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Rezervacijo so starši dolžni pisno napovedati na upravi vrtca najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
7. člen 
Za mesec, ko starši uveljavljajo rezervacijo, je prispevek staršev 40 % prispevka, ki ga starši plačujejo po lestvici za program, ki ga otrok obiskuje.
8. člen 
V primeru, da starši otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, se staršem zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom, in sicer za obdobje največ dveh mesecev. Staršem vrtec zaračuna prispevek iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.
Starši so dolžni otroka izpisati najmanj 7 dni pred predvidenim datumom izpisa.
9. člen 
V primeru, ko gre za najmanj 30 dnevno odsotnost otroka zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo enkrat letno, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan.
10. člen 
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem Centru za socialno delo. V izjemnih primerih (nepričakovana zaposlitev staršev, sproščeno mesto v vrtcu ipd.), ko je otrok nepričakovano vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
11. člen 
V primeru izjemnih okoliščin, ko Center za socialno delo poda mnenje, da gre za socialno ogroženo družino, lahko občina pred izdajo odločbe o znižanem plačilu vrtca poda soglasje k oprostitvi plačila programa vrtca za starše, vendar ne več kot za 2 dohodkovna razreda.
12. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 3. 2023.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 7. 2022 (Uradni list RS, št. 88/22).
Št. 602-1/2023/2
Radeče, dne 28. februarja 2023
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun