Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


858. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 650/22 k. o. 2325 Miren, stran 2847.

  
Na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. redni seji dne 7. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 650/22 k. o. 2325 Miren 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 650/22 k. o. 2325 Miren, ki v naravi predstavlja nekategorizirano javno pot, ki se priključuje na javno pot JP 759257 Faraonova pot in regionalno cesto R3 614/1408 Gornji Miren–Miren.
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica – občinska javna cesta.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0006/2023-2
Miren, dne 7. marca 2023
Župan 
Občine Miren-Kostanjevica 
Mauricij Humar