Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


854. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Loški Potok, stran 2846.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZPSDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in tretjega odstavka 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupanje Občine Loški Potok 
I. 
Za podžupanjo Občine Loški Potok imenujem NEVENKO DRAŽETIĆ, stanujočo Lazec 9, 1319 Draga.
II. 
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno od 1. 3. 2023 dalje.
III. 
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo pooblasti župan.
IV. 
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan posebej pooblasti.
V. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2023
Loški Potok, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Loški Potok 
Simon Debeljak