Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


853. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 2842.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 25/23 in 157/22) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) župan Mestne občine Ljubljana izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 11/18, 7/21, 108/21 in 92/22) se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2023.
Št. 100-178/2017-81
Ljubljana, dne 9. marca 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković