Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


851. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško, stran 2840.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 3. seji dne 1. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 
1. člen 
V Javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
Dnevni program (6–9 ur)
Poldnevni program (4–6 ur)
PRVO STAROSTNO OBDOBJE 
(oddelki od 1–3 let)
627,30 EUR
583,39 EUR
DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (oddelki od 3 let do vstopa v šolo)
483,85 EUR
449,98 EUR
KOMBINIRANI ODDELKI
507,33 EUR
471,82 EUR
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov je 3,00 EUR.
2. člen 
Število otrok v oddelkih Vrtca Laško lahko presega število, kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih, za največ dva otroka v oddelku.
3. člen 
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za ustrezni delež živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak do 8. ure javljeni dan odsotnosti.
4. člen 
Vrednost vsake začete ure varstva otroka preko poslovnega časa posamezne enote vrtca je 8,5 EUR. Plačilo so dolžni poravnati vsi starši ne glede na njim določen plačni razred in občino stalnega bivališča.
5. člen 
Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec, vendar največ dvakrat v tem obdobju. Za rezervacijo enega meseca starši plačajo 50 % od z njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
6. člen 
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli z 20-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice. Izpis se upošteva s prvim v naslednjem mesecu. Vpis otroka lahko starši opravijo med šolskim letom oziroma po zaključenem rednem vpisu na prosta mesta v vrtcu.
7. člen 
V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten najmanj 30 koledarskih dni, se plačilo staršev za en mesec odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10 % njim določenega zneska. Za vsak nadaljnji dan odsotnosti se zniža za ustrezen delež živil. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti.
Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško št. 602-01/2021, z dne 24. 3. 2021 (Uradni list RS, št. 54/21).
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2023.
Št. 602-018/2023
Laško, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej