Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


850. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško, stran 2840.

  
Na podlagi 34.a Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20)je Občinski svet Občine Laško na 3. redni seji dne 1. 3. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 
1. člen 
V 4. členu Pravilnika se črtata prvi in drugi odstavek, ki se nadomestita z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»Osnovna plača župana in podžupana Občine Laško je določena z uvrstitvijo funkcij v plačne razrede skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Funkcija župana Občine Laško je uvrščena v 52. plačni razred. Občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.«
Tretji odstavek se ustrezno preštevilči in postane drugi odstavek tega člena.
2. člen 
V 5. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana Občine Laško je določen plačni razred v razponu od 37. do 44. plačnega razreda. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini največ do 50 % plače podžupana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno.«
3. člen 
V drugem odstavku 6. člena, prvem odstavku 7. člena in prvem odstavku 8. člena se besedilo »od višine plače župana za 51. plačni razred« nadomesti z besedilom »od višine plače župana za 52. plačni razred«.
4. člen 
Spremeni se besedilo 15. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Plače oziroma plačila, sejnine in vsa ostala izplačila se izplačujejo mesečno v skladu z roki, določenimi v veljavnih predpisih.«
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem 1. 4. 2023.
Št. 007-07/2007
Laško, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti