Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


849. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1, stran 2836.

  
Na podlagi 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 3. seji dne 1. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet SD ZN) 
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, 51/21 – tehnični popravek, 163/21) sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o Spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1 (v nadaljevanju: SD ZN).
(2) Spremeni in dopolni se Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1 (Uradni list RS, št. 25/97).
(3) Ministrstvo za okolje in prostor je SD ZN dodelilo identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1574.
(4) SD ZN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod št. projekta 15/20.
2. člen 
(vsebina in oblika SD ZN) 
(1) Ta odlok določa območje SD ZN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) SD ZN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.
(3) Grafični del SD ZN vsebuje grafične prikaze:
1
Izsek iz občinskega prostorskega načrta
M 1:5000
2
Izsek iz zazidalnega načrta
M 1:1000
3
Situacija obstoječega stanja
M 1:500
4
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 
M 1:5000
5
Zazidalna ureditvena situacija
M 1:500
6
Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo 
M 1:500
7
Geodetsko kotirana situacija
M 1:500
8
Prerez A – 'A'
M 1:250
9
Situacija ureditev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:1000
(4) Spremljajoče gradivo SD ZN so:
1
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2
Izhodišča
3
Prikaz stanja prostora
4
Strokovne podlage
5
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6
Obrazložitev in utemeljitev SD ZN
7
Povzetek za javnost 
8
Okoljsko poročilo (izdelava ni potrebna)
II. PREDMET SD ZN 
3. člen 
(predmet SD ZN) 
Predmet SD ZN je izgradnja večstanovanjske stavbe (neprofitna in tržna stanovanja) in trgovske stavbe s pripadajočo prometno ureditvijo območja, ureditvami gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo, ureditev zunanjih površin in protipoplavne ukrepe.
III. OBMOČJE SD ZN 
4. člen 
(območje SD ZN) 
(1) Območje SD ZN obsega zahodni del območja veljavnega prostorskega akta. Spremembe določil odloka se deloma nanašajo na celotno območje veljavnega zazidalnega načrta.
(2) Območje SD ZN obsega naslednje parcele št. oziroma njihove dele: 1228/1, 1228/2, 1232/10, 1232/3, 1230/5, 1233/10, 1232/12, 1232/11, 1281/1 del, 1233/9, 1230/33 del, 1218/3 del (cesta), 1233/11 del (cesta), 1230/2 del (cesta), 1235/2 del, vse k.o. 1022 Rečica.
(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz velja grafični prikaz.
(4) Površina območja SD ZN obsega ca. 0,88 ha.
5. člen 
(posegi zunaj območja SD ZN) 
(1) Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo ter izvedbo protipoplavnih ukrepov so dopustni tudi posegi na zemljišča izven SD ZN.
(2) Predvideni protipoplavni ukrepi se načrtujejo na parcelah št.:
– obstoječa meteorna kanalizacija:
Kanal M1: 14/1, 15, 16/1, 17, 20, 568/5, k.o. Laško, 48/7, 884/6, 48/49, k.o. Debro,
Kanal M2: 1230/15, k.o. Rečica, 1377/4, 1377/6, k.o. Šmihel, 906/1, 906/2, k.o. Debro,
Kanal M3: 19/2, 29/2, 73/2, 73/3, 73/4, 90, 93/1, 102/12, 883/11, 884/7, 900/7, 902/27, 902/30, k.o. Debro,
Kanal M3.1: 71/3, 902/26, 902/27 k.o. Debro,
Kanal M4: 14/6, 15/1, 15/2, 15/5, 15/7, 15/9, 84/3, 883/11, 886/2, 886/3, 900/7, 902/30, k.o. Debro,
– predvidena meteorna kanalizacija:
Kanal M5: 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/6, 1218/7, 1219/4, 1233/16, 1276/11, 1276/6, 1282/1, k.o. Rečica, 1377/3, k.o. Šmihel,
– črpališča:
ČM1: 14/1, 15, 568/5, k.o. Laško,
ČM2: 1377/4, 1377/6, k.o. Šmihel,
ČM3.1: 71/3, 73/4, 902/26, 902/27, k.o. Debro,
ČM4: 902/30, k.o. Debro,
– jarki:
Jarek 1: 1219/4, 1233/11, 1276/11, 1276/5, 1276/6, 1282/1, k.o. Rečica, 14/1, 15, 21/1, 568/3, 568/5, k.o. Laško, 1377/4, 1377/6, k.o. Šmihel,
Jarek 2: 1193, 1227/16, 1227/22, 1227/26, n1227/27, 1227/28, 1227/29, 1227/34, 1227/44, 1233/16, k.o. Rečica,
– visokovodni zidovi:
VV1: 14/1, 15, 21/1, 568/5, k.o. Laško, 1377/6, 1377/4, k.o. Šmihel, 1233/11, 1276/5, 1276/6, 1276/11, k.o. Rečica,
VV2: 47/6, 47/8, 47/1, 1377/3, k.o. Šmihel,
– zagatnice:
P4: 1276/5, k.o. Rečica,
P5: 1233/1, k.o. Rečica, 47/8, k.o. Šmihel,
P6: 21/1, k.o. Laško,
P7: 902/30, k.o. Debro,
P8: 902/2, 902/30, k.o. Debro,
P9: 902/2, k.o. Debro.
– novi most:
P5: 1233/11, 1276/5, k.o. Rečica, 47/8, 1377/4, k.o. Šmihel.
(3) Priključek na javni vodovod se izvede na parceli št. 1235/2, k.o. Rečica.
(4) Priključitev na obstoječo fekalno kanalizacijo se izvede na parceli št. 1233/11, k.o. Debro.
(5) Priključitev meteorne kanalizacije v vodotok Rečica poteka preko parcel št. 1233/11 in 1276/5, k.o. Debro.
(6) Priključitev na obstoječe komunikacijsko omrežje (upravljavca Telemach) se izvede na parceli št. 1230/12, k.o. Rečica, kablovod poteka preko parcel 1230/36 in 1230/33, k.o. Rečica.
IV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
6. člen 
V 5. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– gradnja večstanovanjske stavbe (neprofitna in tržna stanovanja) in trgovske stavbe,«
7. člen 
(1) V 6. členu se za 2. točko doda nova 2a točka, ki se glasi:
»(2a) gradnja večstanovanjske stavbe (neprofitna in tržna stanovanja) in trgovske stavbe:
– tlorisna zasnova je sestavljena iz dveh vzporednih lamel, orientiranih v smeri severovzhod – jugozahod in povezovalnega dela (trgovina, garaža) na zahodni strani,
– tlorisni gabariti in gradbena meja (črta, ki je načrtovani objekt s svojim najbolj izpostavljenim delom nad terenom ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča) so opredeljeni v grafičnih prilogah,
– velikosti objektov so določene z maksimalnim faktorjem zazidanosti gradbene parcele FZ (razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele), ki znaša največ 0,40,
– število stanovanj se prilagodi številu parkirnih mest, zelenih površin in otroškega igrišča, ki jih je potrebno zagotoviti skladno z določili odloka,
– predvidena etažnost severne lamele je P+6, južne lamele P+5 in povezovalnega dela med lamelama P+1; pritlična etaža je glede na konfiguracijo terena delno vkopana,
– kota pritličja je 227,00 m n.v.,
– strehe so lahko ravne strehe, strehe v minimalnem naklonu ali ravne zelene strehe, na streho se lahko namesti fotovoltaične panele,
– fasade objektov morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik, oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti usklajena, barve fasade so prevladujoči svetli topli barvni toni, dopustni so poudarki temnejših tonov prepoznavnih fasadnih elementov (ograje, previsi ipd), lahko v kombinaciji s steklom, lesom in sodobnimi obložnimi materiali,
– pred začetkom gradnje je treba za pogoje temeljenja izdelati geološko geomehansko poročilo;«
(2) V 6. členu se v 6. točki druga alineja dopolni tako, da se glasi:
»– Med posameznimi nizi parkingov je predvidena zelenica, parkirišča na nivoju terena se enakomerno zasadijo z enim drevesom na vsaka štiri parkirna mesta,«
(3) V 6. členu se v 6. točki za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– za potrebe večstanovanjske stavbe (neprofitna in tržna stanovanja) in trgovske stavbe se zagotovi ustrezno število parkirnih mest, upošteva se določila: 1,5 parkirno mesto na stanovanje, za potrebe trgovine se zagotovi 1 parkirno mesto na 50 m2 bruto tlorisne površine oziroma v skladu s tehničnimi normativi za projektiranje posameznih vrst objektov; število stanovanj se prilagodi številu parkirnih mest, ki jih je možno zagotoviti;«
(4) V 6. členu se v 7. točki šesta alineja dopolni tako, da se glasi:
»– Obvezna je ureditev zelenih površin in otroškega igrišča ob stanovanjskih blokih. Zagotoviti je potrebno najmanj 15 m2 zelenih površin na stanovanje, od tega 5 m2 za igro z žogo za potrebe večjih otrok in mladostnikov, 7,5 m2 za igro mlajših otrok (4,0 m2 igralne površine, 3,5 m2 zelene površine) in 2,5 m2 za počitek stanovalcev. V kolikor so površine za igro večjih otrok in mladostnikov od stanovanj oddaljene do 300 m, teh posameznih površin na gradbeni parceli ni potrebno urediti in se lahko namenijo površinam za počitek.«
(5) V 6. členu se v 7. točki za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– na celotnem območju zazidalnega načrta je dopustna gradnja podpornih zidov, podporni zidovi višji od 1,5 m so dovoljeni le zaradi geotehničnih pogojev terena in se izvajajo v kaskadah, če to dopušča velikost zemljišča. Izgradnja podpornega zidu v primeru popolne izravnave terena ni dopustna. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti praviloma prilagojena sosednjemu zemljišču. Nadviševanje terena nad sosednja zemljišča na poplavno ogroženem območju ni dopustno. Podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni.«
(6) V 6. členu se za 7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:
»(8) pomožni objekti na celotnem območju zazidalnega načrta:
– na posameznih gradbenih parcelah izgrajenih objektov so ob osnovnih dopustni pomožni objekti za potrebe osnovnega objekta (nadstrešnica, uta, bazen ipd.),
– pri večstanovanjskih objektih (tri in več stanovanj) ali nestanovanjskih objektih pomožni objekti niso dopustni kot posamični objekti, ampak le kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta,
– velikosti objektov so določene z maksimalnim faktorjem zazidanosti gradbene parcele FZ (razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele), ki znaša največ 0,40. V tlorisno površino stavb se štejejo vsi pomožni objekti, ki so stavbe, tudi nezahtevni in enostavni objekti. Za območje gasilskega doma se faktor zazidanosti ne upošteva.«
8. člen 
V 7. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih na območju SD ZN:
– namesto trgovske stavbe je dopustna izvedba stanovanjskih ali garažnih površin,
– spremembe tlorisnih gabaritov do +2,00 m znotraj območja opredeljene gradbene meje,
– dopustno je odstopanje na manjše tlorisne gabarite,
– sprememba kote pritličja do +0,50 m, kota se opredeli v projektni dokumentaciji zunanje ureditve, nižanje kote pritličja ni dopustno,
– spremembe kote strehe do +0,50 m, dopustno je odstopanje na manjši višinski gabarit (manjšo etažnost), nad opredeljeno koto strehe objekta lahko segajo tehnični elementi za potrebe stavbe in dostop na streho,
– dopusti se izvedba atrijev v pritličnem delu večstanovanjske stavbe, balkonov, nadstreškov nad vhodi znotraj območja opredeljene gradbene meje,
– dopustno je spremeniti protipoplavne ukrepe z drugimi tehničnimi rešitvami, vendar pod pogojem, da bodo zagotavljale enako ali boljše stanje poplavne varnosti.«
9. člen 
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
Promet na območju SD ZN:
– dostop in dovoz na območje se uredi na zahodni strani območja iz javne poti JP 702031 Rečica–Volavšek–Guček, ki se južno priključuje na lokalno cesto LC 200171 Debro–Rečica–Brezno–Belovo, priključek mora biti izveden pravokotno na os ceste – javne poti,
– izgradi oziroma podaljša se pločnik ob javni poti JP 702031 Rečica–Volavšek–Guček, da bo potekal od lokalne ceste LC 200171 Debro–Rečica–Brezno–Belovo do javne poti JP 702022 Sončna pot,
– gradnja objektov in naprav v varovalnem pasu ceste občinske ceste ni dovoljena, varovalni pas znaša za javno pot 5,00 m in za lokalno cesto 10,00 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran ceste,
– odvodnjavanje priključka mora biti urejeno tako, da voda s priključka ne doteka na javno površino oziroma cesto,
– meteorne in druge odpadne vode z območja ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste,
– v projektni dokumentaciji mora biti zagotovljen in vrisan preglednostni trikotnik,
– cestni priključek se v primeru morebitne nepreglednosti opremi s primerno prometno signalizacijo za vključevanje v javni promet odvzemom prednosti.«
10. člen 
Za 9. členom se doda 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
Vodovodno omrežje na območju SD ZN:
– priključek se izvede iz obstoječega javnega vodovoda DN 100, ki poteka po ulici Sončna pot na severni strani območja.«
11. člen 
Za 10. členom se doda 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
Kanalizacijsko omrežje na območju SD ZN:
– na območju je izvedeno ločeno kanalizacijsko omrežje,
– fekalna kanalizacija poteka po javni poti JP 702031 Rečica–Volavšek–Guček, ki se južno priključuje na lokalno cesto LC 200171 Debro–Rečica–Brezno–Belovo,
– priključek objekta z nastavkom na javno fekalno kanalizacijo se izvede v relativni globini ca. 1,5 m pod koto obstoječega terena, za vsa zbirna mesta interne kanalizacije predvidenega objekta, ki bodo globlje od navedene globine, je potrebno predvideti in načrtovati črpanje na podano globino,
– obstoječa meteorna kanalizacija poteka vzporedno s fekalno kanalizacijo po javni poti JP 702031 Rečica–Volavšek–Guček delno po odprtem odvodniku delno v kanaliziranem jarku, prečka lokalno cesto LC 200171 Debro–Rečica–Brezno–Belovo in se tam izliva v vodotok Rečica,
– priključek meteorne kanalizacije se izvede pod lokalno cesto LC 200171 Debro–Rečica–Brezno–Belovo z iztokom v vodotok Rečica; v primeru, da se na podlagi predhodne hidravlične preveritve sposobnosti prevajanja vod obstoječi oziroma rekonstruirani (kanalizirani) jarek ob javni poti JP 702031 Rečica–Volavšek–Guček izkaže kot primeren, je možno meteorne vode odvajati v le-tega,
– predvideno je zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v vodotok Rečica, v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin; zadrževalnik mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z najmanj enoletno povratno dobo, maksimalni odtok iz območja gradnje po izgradnji ne bo večji kot pred gradnjo; sestavni del projektne dokumentacije za gradnjo objektov mora biti dimenzioniranje in detajl zadrževalnika/ov (ovrednotenje količin),
– pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.«
12. člen 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
Plinovodno omrežje na območju SD ZN:
– Obravnavano območje se nahaja v območju varovalnega pasu prenosnega plinovoda P232B (premer P125 mm, tlak 3 bar), ki znaša 65 m na vsako stran plinovoda prenosnega sistema, merjeno od njegove osi in varnostnega pasu, ki znaša 5 m na vsako stran plinovoda, merjeno od njegove osi. V varnostnem pasu (2 x 5 m) se ne smejo načrtovati in graditi drugi objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, razen če je to nujno potrebno za gradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje, nadzor ali vzdrževanje infrastrukture oziroma gospodarske javne infrastrukture po predpisu o graditvi objektov, če investitor pridobi soglasje upravljavca prenosnega plinovoda. Pri zasaditvah, postavitvi ograj in njenih stebričkov, elektro in drugih drogov, reklamno informacijskih tabel in podobno se upošteva najmanj 2,5 m odmika od plinovoda. Pri križanjih in vzporednem poteku komunalnih vodov s plinovodom je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov.
– V severovzhodnem robu območja SD ZN se ob robu Sončne poti zaključi distribucijsko plinovodno omrežje odsek DL14-PE110 z delovnim tlakom 350 mbar z varovalnim pasom 5 m na vsako stran merjeno od njegove osi. V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.
– Predvideni objekt se priključi na obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje.«
13. člen 
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
Električno omrežje na območju SD ZN:
– Preko obravnavanega območja poteka visokonapetostni daljnovod DV 2 x 110 kV Laško–Hrastnik–Trbovlje v razpetini med stebri SM 3 in SM 4 z varovalnim pasom, ki znaša 15 m na vsako stran osi daljnovoda. Gradnja predvidenega objekta je zunaj varovalnega pasu. Za vsa križanja in vzporedni potek predvidenega objekta je potrebno izdelati elaborat križanj in približevanj z obstoječim daljnovodom. Pri načrtovanju gradnje predvidenih objektov in gospodarske javne infrastrukture je potrebno upoštevati potek ozemljitev, ki so položene v globini 0,6 do 0,8 m v dolžini do 30 m od daljnovodnih stebrov ter njihovo vplivno območje. Prepovedana je saditev dreves ter deponiranje materiala v varovalnem pasu DV, za preoblikovanje terena si je potrebno pridobiti pozitivno mnenje upravljavca.
– Ob robu območja SD ZN poteka obstoječa SN kabelska kanalizacija z elektro energetskimi vodi, ki se vsled sprostitve zemljišča prestavi med točkama A in B izven območja gradnje.
– Nižanje terena v varovalnem pasu obstoječe kabelske kanalizacije, kjer se predvideva cesta in parkirne površine je nedopustno, v nasprotnem primeru je potrebno kabelsko kanalizaciji z vodi prestaviti oziroma preurediti. V primeru nadvišanja kote je potrebno kabelsko kanalizacijo nadvišati.
– Ob robu območja potekata NN elektro energetska voda položena prosto v zemljo z varovalnim pasom 1 m na obe strani voda. Obstoječi NN kabel NA2XY-J 4 x 150 mm2 položen prosto v zemljo (izvod avtopralnica) se v celotnem območju predvidene gradnje ocevi z zaščitno cevjo Ф 160 mm in na obremenjenih površinah obbetonira. Obstoječi NN kabel PP00-A 4 x 70 mm2 položen prosto v zemljo (izvod Rečica Škorja) se z uporabo predvidenih NN spojk prestavi izven predvidene gradnje in od tč. A do tč. B položi v predvideno kabelsko kanalizacijo.
– Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago na NN zbiralnicah obstoječe TP Debro Market, potrebna bo preureditev NN zbiralnice (dograditi stikalni blok) in zamenjati obstoječi transformator 400kVA z večjim do moči 1000 kVA glede na doseženo priključno moč, opredeljeno v projektni dokumentaciji. Priključitev se izvede iz predvidenih jaškov na zahodni strani objekta.
– Izdelana je Idejna zasnova IDP ureditve električnih vodov na območju SD ZN KS 3 in KC 2/1 (izdelal Elektro Celje d.d., št. proj. 191/20, december 2020).«
14. člen 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
Komunikacijsko omrežje na območju SD ZN:
– Priključitev na obstoječe komunikacijsko omrežje (upravljavca Telemach) se izvede na parceli št. 1230/12, k.o. Rečica, kablovod poteka preko parcel 1230/36 in 1230/33, k.o. Rečica,
– Priključitev na obstoječe komunikacijsko omrežje (upravljavca Telekom) je možna iz obstoječega voda na zahodni strani predvidenega objekta.«
15. člen 
(1) V 15. členu se v 5. točki prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»Požarno varstvo na območju SD ZN mora biti urejeno skladno z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Požarna varnost se zagotovi z neoviranimi in varnimi dovozi, dostopi ter delovnimi površinami za intervencijska vozila po obstoječe in predvidenem omrežju cest. Varen umik se zagotovi na zunanje površine.
Zunanje stene in strehe stavb se gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.«
(2) V 15. členu se v 5. točki za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»Pri načrtovanju hidrantov je potrebno upoštevati zadosten odmik oziroma preprečiti, da bi se brizgajoča voda lahko približala vodnikom DV 110 kV na razdaljo manjšo od 3 m.«
(3) V 15. členu se za 5. točko dodajo nove 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
»(6) Varstvo pred poplavami:
– Izdelane so Strokovne podlage s področja vodnega gospodarstva za pripravo prostorskega akta SD ZN KS 3 in KC 2/1, v Občini Laško (izdelal Hidrosvet d.o.o., št. proj. 116/21, julij 2021).
– Na podlagi rezultatov matematičnega modela in izdelanih poplavnih kart je razvidno, da se območje gradnje večstanovanjske stavbe (neprofitna in tržna stanovanja) in trgovske stavbe nahaja največ v razredu male poplavne nevarnosti (Pm) za obstoječe stanje in je s tem gradnja mogoča, ob sočasnem upoštevanju določil prilog 1 in 2 Uredbe, ki ureja pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter pogojev iz vodnega soglasja. Za predvideno stanje po izvedbi protipoplavnih ukrepov se nahaja največ v razredu preostale poplavne nevarnosti (Pp).
– Za celovitejše varovanje celotnega območja zazidalnega načrta in širšega območja poselitve Rečice zahodno od železnice je potrebno načrtovati naslednje protipoplavne ukrepe, ki so izven meje SD ZN in so opredeljeni v Strokovnih podlagah s področja vodnega gospodarstva za pripravo prostorskega akta – SD ZN KS 3 in KC 2/1, v Občini Laško (izdelal Hidrosvet d.o.o., št. proj. 116/21, julij 2021, recenzija februar 2022):
– izvedba visokovodnih zidov na levem in desnem bregu Rečice, 
– izvedba mobilnih visokovodnih zapor na cestnih podvozih pri Rečici in Petrolu, dveh podhodih pod železniško progo in dveh mostovih preko Rečice, 
– izvedba črpališč meteornih voda iz branjene kasete, 
– izvedba vodotesnih pokrovov, 
– preureditev obstoječe meteorne kanalizacije, 
– izvedba novih kanalov meteorne kanalizacije, 
– izvedba jarkov za odvod meteornih in zalednih vod, 
– zamenjava obstoječega mostu ali rušitev objekta na desnem bregu. 
– izvedba načrtovanih protipoplavnih ukrepov iz tega odloka ni pogoj za gradnjo večstanovanjske in trgovske stavbe na območju SD ZN, razen jarka 2 za zbiranje zalednih vod in meteornega kanala M5, ki morata biti izvedena pred ali sočasno z izvedbo objektov na območju SD ZN.
(7) Varstvo pred potresom:
– Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.150.
(8) Varstvo kulturne dediščine:
– Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
– Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin, oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.«
16. člen 
V 18. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Izvedba načrtovanih protipoplavnih ukrepov iz tega odloka ni pogoj za gradnjo večstanovanjske in trgovske stavbe na območju SD ZN, razen jarka 2 za zbiranje zalednih vod in meteornega kanala M5, ki morata biti izvedena pred ali sočasno z izvedbo objektov na območju SD ZN. Gradnja večstanovanjske in trgovske stavbe v primeru brez izvedbe protipoplavnih ukrepov mora upoštevati opredeljeno koto pritličja 227,00 m n.v. in je dopustna ob upoštevanju vodnega mnenja. Sestavni del vloge za izdajo vodnega mnenja mora biti hidrološko hidravlična študija, iz katere bodo razvidni omilitveni ukrepi (varovalni, varstveni in izravnalni) ter, da gradnja večstanovanjske in trgovske stavbe ne bo poslabšala poplavne varnosti širšega območja.
Po izvedbi protipoplavnih ukrepov ni omejitve za koto pritličja.«
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(vpogled in hramba) 
Dokumentacija iz 1. člena odloka je na vpogled na Občini Laško in na Upravni enoti Laško.
18. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
19. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2020
Laško, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej