Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško, stran 2835.

  
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20), 22. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/11, 35/13, 112/13) je Občinski svet na 3. redni seji dne 1. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško 
1. člen 
S tem Odlokom se skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/11, 35/13, 112/13) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
2. člen 
Spremeni in dopolni se četrti odstavek 22. člena, s tem, da se glasi:
»(4) Uporabniki, pri katerih letna količina dobavljene pitne vode presega 15.000 m3 morajo na svoje stroške v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka, vgraditi na priključek/e na javno kanalizacijsko omrežje merilno napravo za merjenje odpadne vode. Takšno napravo je uporabnik dolžan vzdrževati sam, na lastne stroške, upoštevajoč pri tem zahteve Tehničnega pravilnika. V primeru vgradnje v tem odstavku opredeljene merilne naprave, se količina odvedene odpadne vode obračunava skladno s stanjem po takšni merilni napravi.«
3. člen 
Dopolni se četrta alineja 56. člena s tem, da se glasi:
»– če uporabnik ne namesti merilne naprave za merjenje odvedene odpadne vode, kakor to izhaja iz četrtega odstavka 22. člena.«
4. člen 
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-3/23
Laško, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej