Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


847. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško, stran 2835.

  
Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 3. redni seji dne 1. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 
1. člen 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08 in 23/18) se v prvem odstavku 4. člena pod točko »a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:« dopolni z novo deveto alinejo, ki glasi:
»– zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2008
Laško, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej