Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


846. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, stran 2835.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 3. seji, dne 6. 3. 2023, sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture 
I. 
V Sklepu o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09, 73/09, 41/14 in 48/16) se v točki I. doda novo poglavje h., ki se glasi:
»h. določitev vrednosti ob soudeležbi financiranja Republike Slovenije
Za nepremičnine po pogodbah o sofinanciranju izgradnje gospodarske javne infrastrukture, sklenjenih med Mestno občino Krško, Republiko Slovenijo in lastnikom posamezne nepremičnine, se za odkup nepremičnin uporabi vrednost po uradni cenitvi Republike Slovenije.«.
II. 
V Sklepu se v točki II. doda novo poglavje g., ki se glasi:
»g. določitev vrednosti ob soudeležbi financiranja Republike Slovenije
Za nepremičnine po pogodbah o sofinanciranju izgradnje gospodarske javne infrastrukture, sklenjenih med Mestno občino Krško, Republiko Slovenijo in lastnikom posamezne nepremičnine, se za odkup nepremičnin uporabi vrednost po uradni cenitvi Republike Slovenije.«.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2023-O507
Krško, dne 6. marca 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin