Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


845. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje dela EUP KRŠ 102, dozidava Zdravstvenega doma Krško, stran 2834.

  
Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 3. seji, dne 6. 3. 2023, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje dela EUP KRŠ 102, dozidava Zdravstvenega doma Krško 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. 972/9, k.o. 1321 – Leskovec, ki se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (OPN) (Uradni list RS, št. 61/15, 40/17 – obv. raz. in 61/19) nahaja v delu enote urejanja prostora KRŠ-102, s podrobnejšo namensko rabo CDh – druga območja centralnih dejavnosti (mirna območja). Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3029.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od podrobnega prostorsko izvedbenega pogoja določenega v 1. alinei drugega odstavka 113. člena OPN, ki kot skupni prostorski izvedbeni pogoj določa dopustno velikost dozidave do največ 40 % osnovnega tlorisa, in sicer na način, da je lahko dozidava tudi večja ob izpolnjevanju drugih prostorskih izvedbeni pogojev, ki določajo velikost pozidave gradbene parcele.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-3/2022-O509
Krško, dne 6. marca 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin