Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


844. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško, stran 2834.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 3. seji, dne 6. 3. 2023, sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško 
1. člen 
V 12. členu Pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško (Uradni list RS, št. 10/17) se črta beseda »koledarskega«.
2. člen 
Spremeni se 14. člen pravilnika tako, da glasi:
»Gostinski obrati ali kmetije, ki svojo dejavnost opravljajo na stanovanjskih območjih zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase in podobno) lahko obratujejo najdlje do 24. ure.
Obratovanje na stanovanjskih območjih zunaj zaprtih prostorov iz 1. odstavka tega člena se po 22. uri šteje v podaljšani obratovalni čas, ki se ga lahko omeji v primeru kršitev javnega reda in miru ali obratovalnega časa.«.
3. člen 
Za 1. odstavkom 19. člena pravilnika se doda nov 2. odstavek, ki glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko občinska uprava vlogo, ki jo je vlagatelj vložil manj kot 5 dni pred dogodkom, za katerega zaproša za podaljšanje obratovalnega časa, obravnava, v kolikor vlagatelj utemelji, da vloge iz objektivnih razlogov ni mogel oddati vsaj 5 dni pred dogodkom in v kolikor občinska uprava lahko o vlogi pravočasno odloči.«.
4. člen 
Spremeni se 20. člen pravilnika tako, da glasi:
»Z vlogo za izredno podaljšanje obratovalnega časa se lahko poda zahtevek za izredno podaljšanje za največ mesec vnaprej, vendar največ za 10 dni v mesecu zaprošenega podaljšanja.
Občinska uprava lahko v primeru kršitev javnega reda in miru ali obratovalnega časa prekliče že izdano soglasje iz prejšnjega odstavka, in sicer za vse še nerealizirane termine, ki so bili odobreni za izredno podaljšanje.
Pritožba zoper izdano soglasje za izredno podaljšanje obratovalnega časa ali pritožba zoper preklic izdanega soglasja za izredno podaljšanje ne zadrži njegove izvršitve.«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017-O408
Krško, dne 6. marca 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin