Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


843. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 2833.

  
Na podlagi 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni Svet Mestne občine Kranj na 3. seji dne 15. 3. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/14 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 11/15, 1/17, 77/17, 14/23) se spremeni 27.a člen, tako da se po novem glasi:
»V primeru podaljšanja starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, veljavna pogodba med vrtcem in starši, po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, preneha veljati.
V primeru iz prejšnjega odstavka, se mesto za otroka, ki je do pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena, že bil sprejet v vrtec, rezervira do izteka podaljšanja starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, vendar največ za 3 mesece, šteto od pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-10/23-6-403008
Kranj, dne 15. marca 2023
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
zanj
Manja Zorko 
podžupanja