Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


842. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023, stran 2832.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 3. seji dne 15. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 (Uradni list RS, št. 184/21 z dne 26. 11. 2021, v nadaljevanju: Odlok) tako, da se v celoti glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Rebalans 2023 
v eur
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
72.124.776
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
60.011.897
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
47.624.786
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
35.432.236
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
11.382.350
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
810.200
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
12.387.111
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
7.356.652
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
77.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
655.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
108.782
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
4.189.677
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.620.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
220.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.400.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.250
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.250
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
9.963.249
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.812.045
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
5.151.204
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)
528.380
783
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
26.000
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
502.380
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
86.184.890
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
25.996.102
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
5.708.405
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
882.955
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
15.718.742
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.416.000
409
REZERVE
2.270.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
30.492.300
410
SUBVENCIJE
615.253
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
12.863.980
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.005.737
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
15.007.330
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
25.243.533
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
25.243.533
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
4.452.955
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
2.006.054
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.446.901
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–14.060.114
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
7.000
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
7.000
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
7.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
12.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
12.000.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.937.860
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.937.860
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–4.990.974
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
9.062.140
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
14.060.114
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
5.007.468
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V 5. členu Odloka se na koncu besedila osmega odstavka doda poved: V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi spremembe organizacije mestne uprave ali SOU ter prerazporeditve v okviru projektov NRP 40623002 Participativni proračun 2023 in 40672102 Investicije v KS.
3. člen 
V celoti se črta 10. člen Odloka. Dosedanji 11., 12., 13. in 14. členi Odloka se preštevilčijo v 10., 11., 12. in 13. člen.
4. člen 
Za dosedanjim 14. oziroma novo preštevilčenim 13. členom Odloka se doda nov, 14. člen, ki glasi:
»14. člen 
(obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine) 
Komunala Kranj d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži na način in pod pogoji, določenimi z zakoni, ki urejajo javne finance ter financiranje občin, podzakonskimi predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, ter naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 eurov,
– za obdobje največ do 25 let od dneva sklenitve kreditne pogodbe,
– za namen: za investicijo v center krožnega gospodarstva,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
O soglasju k zadolžitvi javnega podjetja iz prejšnjega odstavka odločajo občinski sveti občin ustanoviteljic na podlagi predloga za pridobitev soglasja, v katerem mora javno podjetje navesti:
– razloge in namen za zadolževanje,
– osnovne elemente zadolžitve (predvideno višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolžitve, predvideno ročnost, predvidene roke črpanj in predvideno zavarovanje) ter
– vire za odplačilo zadolžitve.«
Členi v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-21/2022-18
Kranj, dne 15. marca 2023
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec