Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


840. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta PN3 Terme Snovik, stran 2813.

  
Na podlagi tretjega odstavka 119. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je župan Občine Kamnik dne 1. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta PN3 Terme Snovik 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje PN3 Terme Snovik (Uradni list RS, št. 43/96 in 90/02) – v nadaljevanju: SD UN PN3 Terme Snovik.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje urejanja s SD UN PN3 Terme Snovik vključuje kompleks Term Snovik južno od naselja Snovik. Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17 in 163/21) je vključeno v enoti urejanja prostora z oznakama SN 02 in SN 03.
Območje vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 291/2, 291/3, 373/1, 373/2, 374/2, 374/3, 374/6, 374/7, 374/8, 374/9, 374/10, 374/11, 374/12, 374/13, 374/14, 374/15, 374/16, 374/17, 374/18, 374/19, 374/20, 375/2, 376/3, 376/4, 383/1, 383/2, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 390/5, 391/1, 391/2, 391/3, 393/1, 393/2, 395/2, 401/1, 401/2, 401/3, 402/1, 402/2, 402/3, 403/1, 403/2, 404/3, 404/4, 404/6, 404/7, 404/9, 404/10, 404/11, 405/2, 405/3, 405/4, 406/2, 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 414/1, 414/2, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 417, 418/2, 1466/1, 1472/10, 1473/2, 1473/4, 1473/8, 1473/9, 1473/10, 1473/11, 1473/12, 1473/13, 1473/14, 1473/15, 1473/17, 1473/19, 1473/20, 1483/5, 1483/6, 1483/4, 1483/7, 1483/3 in 1483/8, vse k.o. Loke (1916).
Območje obsega okvirno 22,8 ha površin in se v času priprave SD UN PN3 Terme Snovik lahko spremeni.
SD UN PN3 Terme Snovik so predvidene na območju prostorskih enot z oznakami T2, T3 in T4, ter poleg popravkov tekstualnega dela z namenom zagotavljanja večje jasnosti določb okvirno vključujejo naslednje spremembe:
– na zahodnem robu obstoječega parkirišča (podenota z oznako T2/2) je predvidena ureditev energetsko servisnega objekta za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno biomaso z namenom zagotovitve celovite samooskrbe na področju energetike;
– v osrednjem delu na JV strani (podenoti z oznako T2/1) je predvidena razširitev obstoječega bazenskega in wellness kompleksa;
– v osrednjem delu (podenoti z oznako T3/1) je predvidena sprememba manjšega penziona v hotelski objekt z možnostjo navezave na objekte v območju T2/1;
– v sklopu ene izmed apartmajskih stavb (podenota z oznako T3/2) je predvidena ureditev enote vrtca;
– v severovzhodnem delu (enota z oznako T4) je predvidena uskladitev z lokacijsko preveritvijo za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča (za potrebe ureditve kampa).
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri pripravi rešitve se upoštevajo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta PN3 Terme Snovik (ARHI+URBI Studio, z.b.o., december 2022).
4. člen 
(vrsta postopka) 
SD UN PN3 Terme Snovik se v skladu s prvim odstavkom 129. člena ZUreP-3 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(roki za pripravo SD UN PN3 Terme Snovik in posameznih faz postopka) 
Minimalni okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema SD UN PN3 Terme Snovik so:
Faza
Okviren rok za pripravo
priprava osnutka SD UN PN3 Terme Snovik ob upoštevanju pripravljenih izhodišč in pripomb javnosti
januar–februar 2023
pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora
februar–marec 2023
priprava dopolnjenega osnutka SD UN PN3 Terme Snovik v skladu z zahtevami iz podanih mnenj
februar–marec 2023
javna razgrnitev in javna obravnava ter prva obravnava na občinskem svetu
april 2023
stališča do podanih pripomb
april–maj 2023
priprava predloga SD UN PN3 Terme Snovik
maj 2023
pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora (faza se izvede samo, če predlog SD UN PN3 Terme Snovik odstopa od osnutka, h kateremu so nosilci urejanja prostora podali svoja prva mnenja)
maj–junij 2023
priprava usklajenega predloga SD UN PN3 Terme Snovik
maj–junij 2023 (odvisno od predhodnih faz)
druga obravnava in sprejem SD UN PN3 Terme Snovik na občinskem svetu
junij 2023 (odvisno od predhodnih faz)
objava odloka v uradnem glasilu
junij–julij 2023 (odvisno od predhodnih faz)
Predvideni roki za pripravo SD UN PN3 Terme Snovik se lahko spremenijo glede na terminske plane nosilcev urejanja prostora ter zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj v postopku priprave SD UN PN3 Terme Snovik, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, Glavni trg 24, 1240 Kamnik;
– Elektro Ljubljana d.d. Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik;
– Publikus d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija, Stegne 19, 1000 Ljubljana.
Drugi udeleženci v postopku priprave SD UN PN3 Terme Snovik so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – dodelitev identifikacijske številke v zbirki prostorskih aktov,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj – mnenje o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja.
Če se v postopku priprave SD UN PN3 Terme Snovik ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjih odstavkih, se le-ta pridobijo v postopku.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Občina Kamnik seznani javnost s pričetkom postopka SD UN PN3 Terme Snovik z objavo tega sklepa na spletni strani Občine Kamnik.
Občina Kamnik v okviru priprave osnutka SD UN PN3 Terme Snovik predstavi javnosti izdelana izhodišča za pripravo in ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev.
Občina Kamnik v postopku pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD UN PN3 Terme Snovik, ki traja 30 dni, in v tem času zagotovi tudi javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnost se seznani s krajem in časom javne objave, spletnim naslovom, na katerem je objavljeno gradivo dopolnjenega osnutka SD UN PN3 Terme, z načinom dajanja pripomb ter rokom za njihovo posredovanje.
Občina Kamnik prouči pripombe javnosti ter do njih zavzame stališče. Stališče skupaj z usklajenim predlogom SD UN PN3 Terme Snovik objavi na svoji spletni strani.
Občinski svet sprejme SD UN PN3 Terme Snovik z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
(izvedba presoje sprejemljivosti na varovana območja) 
V skladu z mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 3563-0087/2022-3, z dne 11. 1. 2023, se v postopku SD UN PN3 Terme Snovik presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ne izvede.
Ministrstvo za okolje in prostor je v izpeljanem postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana OPN Kamnik sprejelo Odločbo št. 35409-7/2010-MOP/40, z dne 10. 9. 2015, v kateri ugotavlja, da so vplivi sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v OPN, Okoljskem poročilu in Dodatku za varovana območja.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo SD UN PN3 Terme Snovik je investitor zagotovil pripravo geodetskega načrta ter Izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta PN3 Terme Snovik (ARHI+URBI Studio, z.b.o., december 2022), ki smiselno vključujejo tudi vsebine strokovnih podlag iz 200. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik.
10. člen 
(uveljavitev in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, skupaj z izhodišči pa tudi na spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3386
Št. 3500-10/2022-5/1
Kamnik, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar