Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


839. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023, stran 2813.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 2. izredni seji dne 9. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 (Uradni list RS, št. 202/21 in 17/23) se v 2. členu v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV zamenjajo naslednji zneski:
– v skupini kontov 40 TEKOČI ODHODKI in podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve se znesek »10.544.259« zamenja z »10.549.259« in znesek »4.393.809« s »4.398.809« in
– v skupini kontov 42 INVESTICIJSKI ODHODKI in podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev se znesek »7.685.695« zamenja s »7.680.695«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-53/2021
Kamnik, dne 9. marca 2023
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar