Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


837. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1, stran 2813.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18, 30/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11, 82/13, 49/16, 35/17, 39/18, 69/19, 52/22 in 133/22) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 3. seji dne 9. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 
1. člen 
V 11. členu se v 2. točki Športni park Podmežakla, zemljišče in objekti, vse k.o. Jesenice, za parc. št. 707, k.o. Jesenice, doda parcelna številka, ki se glasi:
»parc. št. 717/7, k.o. Jesenice.«
2. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2023-5
Jesenice, dne 10. marca 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec