Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


836. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice, stran 2812.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 3. seji dne 9. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice 
1. člen 
V četrtem odstavku 28. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 94/21, v nadaljevanju Odlok) se v Tabeli 1: Število ur vadbe in tekmovanj, spremeni število ur pri kolektivni športni panogi hokej na ledu, stolpec VI. stopnja in se po novem glasi: »350«.
2. člen 
V četrtem odstavku 28. člena Odloka se Tabela 4: Vrednost ure objekta v celoti nadomesti z novo Tabelo 4:
Tabela 4: Vrednost ure objekta
Vrsta objekta
ŠTEVILO TOČK/URO
Pokrite površine
Ledena ploskev v Športni dvorani Podmežakla
215
Telovadnice v osnovnih šolah
12
Namiznoteniška dvorana
10
Steza na kegljišču
8
Balinišče pokrito – steza
5
Odprte površine
Glavno nogometno igrišče
29
Pomožno nogometno igrišče
16
Asfaltne površine za športne igre
5
Sankaška proga
25
Bazen – odprt steza
5
Drugi objekti
Bazen (zimski) – steza
20
Smučišče (s karto)
80
Dvorana TVD Partizan Jesenice
20
Judo kabinet TVD Partizan Jesenice
10
TVD Partizan Javornik – Koroška Bela (telovadnica)
20
TVD Partizan Blejska Dobrava (telovadnica)
12
Strelišče strelno mesto
6
Zunanja balinišča (steza)
4
Zunanja igrišča (travnata)
15
Peščena igrišča (tenis)
15
Ostali objekti
10
Plezalna stena – Tržnica na Stari Savi
25
3. člen 
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
4. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2023-6
Jesenice, dne 10. marca 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec