Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


832. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, stran 2808.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) ter 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 3. seji dne 2. 3. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih članov ter o povračilih stroškov z vsemi spremembami in dopolnitvami (Naš časopis, št. 336/2007, Uradni list RS, št. 101/10, 102/12, 93/20).
2. člen 
3. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se župan Občine Horjul, od 1. aprila 2023 dalje, uvrsti v 50. plačni razred. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada tudi dodatek za delovno dobo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.«
3. člen 
4. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se podžupan Občine Horjul, od 1. aprila 2023 dalje, lahko uvrsti med 35. do 42. plačni razred. Plačni razred podžupana znotraj določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.«
4. člen 
5. člen se spremeni in na novo glasi:
»Sejnina za opravljanje funkcije člana občinskega sveta na rednih in izrednih sejah občinskega sveta znaša 100,00 EUR neto. Sejnine se ne izplača za udeležbo na dopisni seji ter za udeležbo na slavnostni ali žalni seji. Upravičenost občinskega svetnika do izplačila sejnine se ugotavlja na podlagi dejanske prisotnosti na rednih in izrednih sejah občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o prisotnosti. Podžupan ni upravičen do izplačila sejnin, ker prejema nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana.
Poleg navedenega pripada članom občinskega sveta tudi sejnina za udeležbo na sejah delovnega telesa, ki znaša 40,00 EUR neto, če je član delovnega telesa, oziroma 45,00 EUR neto, če je predsednik delovnega telesa. Navedeni del sejnine se izplačuje na podlagi ugotovljene udeležbe na sejah, ki jo vodi predsednik delovnega telesa.
Do sejnine v višini 40,00 EUR neto in povračil potnih stroškov so upravičeni tudi:
– predstavniki občine v organih javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacijah, v primeru, da jim organizacija, v kateri zastopajo interese občine, ne izplačuje sejnin po lastnih pravilih.
Podlaga za izplačilo je evidenca prisotnosti na seji organa ali drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidna prisotnost na seji (zapisnik organa ipd.).«
5. člen 
8. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Sejnine pripadajo tudi zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta za udeležbo na sejah, razen članom, ki imajo status javnih uslužbencev ali funkcionarjev ali so zaposleni v javnih podjetjih ali zavodih, katerih ustanoviteljica je občina in opravljajo naloge delovnih teles med delovnim časom ali v okviru delovnih nalog.
Sejnina za posamezno sejo znaša 40,00 EUR neto.
Sejnina za predsednika delovnega telesa pa znaša 45,00 EUR neto.
Podlaga za pridobitev pravice je sklep o imenovanju. Sejnine se izplačujejo na podlagi evidence o prisotnosti na sejah delovnega telesa, ki jo vodi predsednik delovnega telesa.«
6. člen 
9. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine za delo v odboru, ki znaša za predsednika 100,00 EUR neto in za člana 80,00 EUR neto za posamezno sejo.
Evidenco o prisotnosti na sejah delovnega telesa vodi predsednik nadzornega odbora.«
7. člen 
Ta sprememba in dopolnitev pravilnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 2. in 3. člena te spremembe, ki velja skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Št. 0392-0001/2007-5
Horjul, dne 3. marca 2023
Župan 
Občine Horjul
Janko Prebil