Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


830. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora KE6/292 v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 2806.

  
Na podlagi prve alineje 127., 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 3. redni seji dne 8. marca 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora KE6/292 v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 3022 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, na zemljišču parc. št. 1300/4, 1300/5, 1300/6, k. o. 1983 Babna gora, ki se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 25/19 – UPB1; v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KE6/292.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa se prilagodi in določi natančna oblika in velikost območja stavbnih zemljišč, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je pod št. P-330-4/22 izdelal AB JEREB d.o.o., v marcu 2022, tako da se omogoči preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča v velikosti 260 m2 in širitev obsega posamične poselitve v velikosti 600 m2. Območju preoblikovanja in širitve se spremeni namenska raba iz »K2« v »A« in se ga priključi k enoti urejanja prostora KE6/292. Območje izvzema v velikosti 260 m2 se spremeni namenska raba iz »A« v »K2« in se ga priključi k enoti urejanja prostora KE6.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3503-0003/2022-22
Dobrova, dne 8. marca 2023
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Jure Dolinar