Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


829. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 2805.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 53/19 in 155/22) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 3. redni seji dne 8. marca 2023 sprejel
S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12, 43/19 in 155/22) se 57. člen spremeni tako, da se glasi:
»57. člen 
(stalna delovna telesa) 
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisija:
– odbor za zdravstvo in socialo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarske dejavnosti,
– odbor za strateške projekte in urbanizem,
– odbor za komunalo in komunalno infrastrukturo,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za informacijsko družbo.«.
2. člen 
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen 
(odbor za strateške projekte in urbanizem) 
(1) Odbor za strateške projekte in urbanizem ima šest članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju strateških projektov in urbanizma, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče, predvsem pa obravnava:
– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostorskega planiranja občine,
– zadeve, ki so v zvezi z gospodarjenjem z nepremičninami v lasti občine,
– zadeve, povezane s celovito ureditvijo krajev (pošta, trgovina, šola, kulturni dom, zdravstveni dom in drugi strateški objekti javnega pomena),
– del proračuna, ki se nanaša na področje dela odbora in drugih zadev, ki sodijo v pristojnost odbora.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu ali drugemu predlagatelju. Mnenje o amandmajih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.«
3. člen 
Doda se nov 62. člen, ki se glasi:
»62. člen 
(odbor za komunalo in komunalno infrastrukturo) 
(1) Odbor za komunalo in komunalno infrastrukturo ima osem članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju komunale in komunalne infrastrukture, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče, predvsem pa obravnava:
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, trgi, parki in drugimi javnimi površinami,
– zadeve s področja varstva okolja, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva tal in vodnih virov, varstva zraka, varstva pred hrupom ter zbiranja in deponiranja odpadkov,
– del proračuna, ki se nanaša na področje dela odbora in drugih zadev, ki sodijo v pristojnost odbora.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu ali drugemu predlagatelju. Mnenje o amandmajih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.«
4. člen 
Sedanji 62. člen postane nov 63. člen.
5. člen 
Doda se nov 64. člen, ki se glasi:
»64. člen 
(komisija za informacijsko družbo) 
(1) Komisija za informacijsko družbo ima 5 članov.
(2) Komisija:
– skrbi za elektronsko informacijsko infrastrukturo občine,
– pospešuje in koordinira pogoje za vzpostavitev optike in izboljšanje pogojev za dostopa do interneta,
– načrtuje in koordinira delo občinskega spletnega portala in povezanih portalov,
– skrb za razvoj informacijske infrastrukture občinske uprave,
– spremlja in spodbuja razvoj e-uprave,
– promovira nove informacijske možnosti.«
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2023-1
Dobrova, dne 8. marca 2023
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Jure Dolinar 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti