Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


827. Sklep o spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica, stran 2804.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 8., 15., 106. in 107. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) ter 2. oddelka V. poglavja in 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 56/17) je Občinski svet Občine Borovnica na 3. redni dne 8. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica 
1. člen 
Spremeni se Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list, št. 56/17) – v nadaljevanju Poslovnik.
2. člen 
2. točka 17. člena Poslovnika se spremeni na način, da se glasi:
»(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti na koncu seje predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov sveta.«
3. člen 
Prvi odstavek 56. člena Poslovnika se spremeni na način, da se glasi:
»(1) Odbor za družbene dejavnosti ima 7 članov.«
4. člen 
Prvi odstavek 57. člena Poslovnika se spremeni na način, da se glasi:
»(1) Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ima 7 članov.«
5. člen 
Prvi odstavek 58. člena Poslovnika se spremeni na način, da se glasi:
»(1) Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja ima 7 članov.«
6. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2023-1
Borovnica, dne 8. marca 2023
Župan 
Občine Borovnica 
Peter Črnilogar