Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


825. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina, stran 2804.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16, 3/22 – ZDeb), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 9/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. seji dne 2. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 74/17) se spremeni prvi odstavek 19. člena tako, da se glasi:
»(1) Na pokopališčih v občini so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna, na naslednjih pokopališčih: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Col, Črniče, Dobravlje, Gaberje, Gojače, Kamnje, Lokavec, Otlica, Planina, Podkraj, Selo, Stomaž, Šmarje, Ustje, Velike Žablje, Vipavski Križ, Vrtovin.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3546-1/2017-21
Ajdovščina, dne 2. marca 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin