Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


824. Splošni akt o določitvi informacij o kakovosti javnih komunikacijskih storitev, stran 2799.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 199. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I   A K T 
o določitvi informacij o kakovosti javnih komunikacijskih storitev 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt podrobneje ureja parametre kakovosti javnih komunikacijskih storitev, ki jih je treba meriti, vključno z informacijami o ukrepih za zagotovitev enakovrednosti pri dostopu do storitev za končne uporabnike invalide, metode merjenja ter vsebino, obliko in način objave informacij o kakovosti storitev, ki jih izvajalci storitev redno posodabljajo.
2. člen 
(splošna določba) 
Ponudniki dostopa do javnih komunikacijskih omrežij, izvajalci storitev dostopa do interneta in izvajalci javno dostopnih medosebnih komunikacijskih storitev, ki nadzorujejo vsaj nekatere elemente omrežja neposredno ali prek sporazuma o zagotovljeni kakovosti storitve (angl. »Service Level Agreement«, v nadaljnjem besedilu: SLA), morajo na enem mestu objaviti primerljive, celovite, zanesljive, uporabniku prijazne informacije o kakovosti svojih storitev, ter jih morajo redno, vsaj enkrat letno posodobiti. Na enak način morajo objaviti tudi informacije o ukrepih za zagotovitev enakovrednosti pri dostopu za končne uporabnike invalide.
3. člen 
(parametri kakovosti in merilne metode) 
(1) Ponudniki dostopa do javnih komunikacijskih omrežij morajo izvajati meritve vsaj naslednjih parametrov kakovosti:
– čas vzpostavitve storitve,
– pogostost napak na priključku,
– čas odprave napake in
– odzivni čas podpornega centra (angl. »help desk response time«).
(2) Izvajalci javno dostopnih medosebnih komunikacijskih storitev morajo izvajati meritve vsaj naslednjih parametrov kakovosti:
– čas vzpostavitve klica in
– delež neuspešnih klicev.
(3) Izvajalci storitev dostopa do interneta morajo izvajati meritve vsaj naslednjih parametrov kakovosti:
– zakasnitev paketov (angl. »delay«),
– variacija zakasnitve – potresavanje (angl. »jitter«) in
– delež izgube paketov.
(4) Meritve navedenih parametrov se morajo izvajati na način, kot je navedeno v Prilogi 1 tega splošnega akta (Parametri kakovosti).
4. člen 
(ukrepi za zagotovitev enakovrednosti pri dostopu za končne uporabnike invalide) 
(1) Izvajalci javno dostopnih medosebnih komunikacijskih storitev morajo objaviti vsaj naslednje ukrepe za zagotovitev enakovrednosti pri dostopu za končne uporabnike invalide:
– pasovna širina za prenos govora,
– lastnosti besedila v realnem času: vidno razlikovalni prikaz, programsko določljiva smer, interoperabilnost, odzivnost besedila v realnem času in
– lastnosti video prenosa: resolucija, hitrost okvirov, sinhronizacija.
(2) Izvajalci javno dostopnih medosebnih komunikacijskih storitev morajo objaviti, ali omogočajo ukrepe, kot je navedeno v Prilogi 2 tega splošnega akta (Ukrepi za zagotovitev enakovrednosti pri dostopu za končne uporabnike invalide).
5. člen 
(objavljanje podatkov) 
(1) Ponudniki dostopa do javnih komunikacijskih omrežij, izvajalci storitev dostopa do interneta in izvajalci javno dostopnih medosebnih komunikacijskih storitev, ki nadzorujejo vsaj nekatere elemente omrežja neposredno ali prek SLA, morajo podatke iz 4. in 5. člena tega splošnega akta objavljati na svoji spletni strani na razumljiv, končnim uporabnikom prijazen in primerljiv način. Pri tem so lahko podatki iz tretjega odstavka 3. člena tega splošnega akta objavljeni tudi kot razpon vrednosti z ustreznim pojasnilom rezultatov.
(2) Podatki morajo biti predstavljeni tudi na način, ki je dostopen končnim uporabnikom invalidom, starejšim in osebam s posebnimi potrebami (v skladu z ETSI EN 301 549 verzija 3.1.1).
(3) Objavljeni podatki iz 4. in 5. člena tega splošnega akta morajo biti lahko dostopni, ter biti vidno, razumljivo in na enostaven način dosegljivi tudi iz mobilne aplikacije izvajalca storitev. Povezava do podatkov se mora nahajati na domači strani spletne strani izvajalca storitev.
(4) Podatke iz 4. in 5. člena tega splošnega akta morajo operaterji objavljati letno, in sicer do 10. januarja za celotno preteklo leto, ob čemer morajo biti prvič objavljeni do 10. januarja 2024 za leto 2023.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-47/2022/5
Ljubljana, dne 13. marca 2023
EVA 2023-1545-0006
Mag. Tanja Muha 
v. d. direktorja 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti