Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


823. Splošni akt o načinu določanja območij pokrivanja za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije, stran 2798.

  
Na podlagi šestega odstavka 64. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I   A K T 
o načinu določanja območij pokrivanja za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt določa način določanja območij pokrivanja iz 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: zakon) za primere, ko je predmet odločbe dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. Koristni signal je signal radijske postaje, za katero se določa območje pokrivanja.
2. Kot do čistine (angl. »terrain clearance angle«) je kot, ki se ga uporablja pri natančnejšem določanju vpliva radijskih postaj in se ga določi v skladu s priporočilom ITU-R P.1546.
3. Minimalna jakost koristnega signala je električna poljska jakost, ki jo mora dosegati koristni signal znotraj območja pokrivanja. Za radijske postaje v frekvenčnem področju od 526,5 do 1606,5 kHz se za minimalno jakost koristnega signala upoštevajo vrednosti, ki so določene v Sporazumu iz Ženeve leta 1975, za radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 do 108,0 MHz se za minimalno jakost koristnega signala upoštevajo vrednost, ki je določena v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc oziroma 66 dBµV/m, v primeru, ko ta v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc ni določena.
4. Motilni signal je signal katerekoli druge radijske postaje, ki vpliva na sprejem koristnega signala.
5. Pravilnik o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem besedilu: ITU) je dokument ITU o skupnih mednarodnih zahtevah za radiokomunikacije, ki se spreminja na svetovni radiokomunikacijski konferenci in je na voljo v prostorih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija (v nadaljnjem besedilu: agencija).
6. Priporočila ITU-R so priporočila s področja radiokomunikacij, ki jih sprejema in objavlja ITU.
7. Priporočilo ITU-R P.368 je priporočilo za podatke o električni poljski jakosti in njeni odvisnosti od lastnosti zemlje na podlagi razširjanja zemeljskega vala (angl. »ground-wave propagation«) za frekvence med 10 kHz in 30 MHz.
8. Priporočilo ITU-R P.1546 je priporočilo za napoved vpliva radijskih postaj v radiodifuzni storitvi, kopenski mobilni storitvi, pomorski mobilni storitvi in določenih fiksnih storitvah v radiofrekvenčnem pasu od 30 MHz do 4.000 MHz.
9. Sporazum iz Ženeve leta 1975 je mednarodni dokument, ki določa način uporabe radijskih frekvenc, njihovo dodelitev, koordinacijo, osnovne značilnosti radijskih postaj in druge podatke, potrebne za oddajanje v frekvenčnih področjih od 148,5 do 283,5 kHz in od 526,5 do 1606,5 kHz.
10. Sporazum iz Ženeve leta 1984 je mednarodni dokument, ki določa način uporabe radijskih frekvenc, njihovo dodelitev in koordinacijo, osnovne značilnosti radijskih postaj in druge podatke, potrebne za oddajanje v frekvenčnem področju od 87,5 do 108,0 MHz.
11. Zaščitno razmerje je razmerje med jakostjo koristnega in jakostjo motilnega signala.
12. Potrebno zaščitno razmerje je najmanjše zaščitno razmerje, ki je potrebno za kakovosten sprejem koristnega signala. Za radijske postaje v frekvenčnem področju od 526,5 do 1606,5 kHz se uporabljajo potrebna zaščitna razmerja, ki se določena v sporazumu iz Ženeve leta 1975. Za radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 do 108,0 MHz se uporabljajo potrebna zaščitna razmerja, ki se določena v sporazumu iz Ženeve leta 1984.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen 
(način določitve območja pokrivanja za radijske postaje v frekvenčnem področju od 526,5 do 1606,5 kHz) 
(1) Območje pokrivanja se določi kot območje, kjer je električna poljska jakost višja ali enaka uporabni poljski jakosti kot je ta definirana v sporazumu iz Ženeve leta 1975.
(2) V primeru, da v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc ni drugače določeno, se določi območje pokrivanja le za dnevni oddajni čas z upoštevanjem izračunov razširjanja zemeljskega vala na podlagi priporočila ITU-R P.368.
4. člen 
(način določitve območja pokrivanja za radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 do 108,0 MHz) 
(1) Območje pokrivanja se določi tako, da se z zaključeno konturo zajame območje, znotraj katerega je jakost koristnega signala višja ali enaka minimalni jakosti koristnega signala in kjer je razmerje med jakostjo koristnega signala in jakostjo posameznega motilnega signala večje od potrebnega zaščitnega razmerja za posamezen motilni signal ter z upoštevanjem, da območje pokrivanja ne zajema območij, kjer obstaja verjetnost motenja sprejema koristnega signala. Pri določitvi vpliva posameznega motilnega signala se lahko uporabijo tudi meritve jakosti signala motilne radijske postaje, če so izmerjene vrednosti signala višje od izračunane vrednosti.
(2) Koristni signal se izračuna na podlagi priporočila ITU-R P.1546 z upoštevanjem izsevane moči oddajnika, sevalnega diagrama, digitalnega modela nadmorskih višin Republike Slovenije z rastrom 100 x 100 m. Računa se z upoštevanjem korekcije na podlagi kota do čistine in s parametrom »50 % lokacij in 50 % časa«.
(3) Motilni signali se izračunajo na podlagi priporočila ITU-R P.1546 z upoštevanjem izsevane moči oddajnika in sevalnega diagrama posamezne motilne postaje, digitalnega modela nadmorskih višin Republike Slovenije z rastrom 100 x 100 m. Računa se z upoštevanjem korekcije na podlagi kota do čistine in s parametrom »50 % lokacij in 1 % časa«.
(4) Polarizacija se pri izračunih ne upošteva.
5. člen 
(sprememba območja pokrivanja) 
Agencija že določeno območje pokrivanja lahko spremeni le pod pogoji in po postopku določenem z zakonom ter na način, kot ga določa ta splošni akt.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-16/2022/13
Ljubljana, dne 13. marca 2023
EVA 2022-1545-0020
Mag. Tanja Muha 
v.d. direktorja