Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


818. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 2791.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov v skladu z uredbo, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju.«.
2. člen 
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2023.
Št. 007-56/2023/8
Ljubljana, dne 9. marca 2023
EVA 2023-2330-0020
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano