Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


816. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 2768.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov v skladu z uredbo, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju.
2. člen 
(uvrstitve delovnih mest po tipih oseb javnega prava) 
(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.
(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so določene v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 77/17, 39/18, 58/18, 74/18 – popr., 46/19 in 166/22).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2023.
Št. 0070-32/2023/6
Ljubljana, dne 9. marca 2023
EVA 2023-3350-0018
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje