Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


814. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk, stran 2766.

  
Na podlagi 10. člena, 12. člena in prvega odstavka 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa upravičenca, podrobnejše pogoje in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk zaradi agresije Rusije proti Ukrajini (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 426 z dne 9. 11. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, katerega kmetijsko gospodarstvo se spopada z visokimi stroški pri pridelavi jabolk in hrušk, ocenjenih na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabolka in namizne hruške, in je imel na dan 31. december 2022 v register kmetijskih gospodarstev vpisanih vsaj 7,5 ha skupnih površin intenzivnih sadovnjakov jablan (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablana) ali vsaj 7,5 ha skupnih površin intenzivnih sadovnjakov hrušk (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 612 – hruška) in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.
3. člen 
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila) 
Za pridobitev finančnega nadomestila mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je imel na dan 31. december 2022 v register kmetijskih gospodarstev vpisan intenzivni sadovnjak jablane (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablana) ali intenzivni sadovnjak hruške (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 612 – hruška);
2. je imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in
3. sedmi dan po uveljavitvi tega odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
4. člen 
(finančne določbe) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega finančnega nadomestila na hektar intenzivnega sadovnjaka jablan (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablana) ali na hektar intenzivnega sadovnjaka hrušk (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 612 – hruška). Podatek o površini intenzivnega sadovnjaka jablan in površini intenzivnega sadovnjaka hrušk iz 2. člena tega odloka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pridobi po uradni dolžnosti iz registra kmetijskih gospodarstev na stanje na dan 31. december 2022.
(2) Znesek dodeljenega finančnega nadomestila znaša 1.500 eurov na hektar intenzivnega sadovnjaka jablan (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablana) in na hektar intenzivnega sadovnjaka hrušk (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 612 – hruška).
(3) Upravičencu, ki je prejel pomoč za sektor sadja na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 17/23), se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za že prejeto pomoč za intenzivni sadovnjak jablane (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablana) ali intenzivni sadovnjak hruške (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 612 – hruška).
(4) Upravičencu, ki je prejel pomoč za gospodarstvo za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/22 in 133/22), se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za že prejeto pomoč za gospodarstvo v tem obdobju.
(5) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen v upravičeni vrednosti že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(6) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenija s proračunske postavke ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
5. člen
(podrobnejši postopek za pridobitev finančnega nadomestila) 
(1) Agencija upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena tega odloka, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Podatke o upravičencih agenciji pošlje Finančna uprava Republike Slovenije na podlagi njenega zaprosila.
(3) Agencija preveri podatke iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena na dan uveljavitve tega odloka.
(4) V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira.
(5) Agencija odpošlje informativno odločbo najpozneje do 25. aprila 2023.
6. člen 
(skupni znesek in združevanje pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira ne sme presegati 250.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji.
(2) Pri izračunu skupnega zneska pomoči se poleg pomoči, ki jih je prejel upravičenec, upoštevajo tudi pomoči, ki so jih prejela povezana podjetja upravičenca, ki delujejo kot en subjekt s skupnim virom nadzora v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge I Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 1).
(3) Če se upravičenec ukvarja z več dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje pomoči v skladu s točkama 55(a) in 56(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira, ne presega 2.000.000 eurov bruto. Če se upravičenec ukvarja z več dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje v skladu s točko 56(a) Začasnega okvira, najvišji skupni znesek pomoči takemu upravičencu ne presega 300.000 eurov bruto.
(4) Finančno nadomestilo se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2022/2046 z dne 24. oktobra 2022 o spremembi prilog k Uredbi (EU) št. 1408/2013 glede njune prilagoditve, da se upoštevajo določbe Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter njegovega Protokola o Irski/Severni Irski (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 55).
(5) Ne glede na 4. člen tega odloka se finančno nadomestilo ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim finančnim nadomestilom presežena katera izmed zgornjih mej iz tega člena.
7. člen 
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evidencah državne pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o dodeljenih finančnih nadomestilih v skladu s točko 76 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/objava-vecjih-prejemnikov-pomoci/).
9. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih finančnih nadomestilih deset let od dneva dodelitve zadnjega finančnega nadomestila v skladu s tem odlokom.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek izvajanja ukrepa) 
(1) Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči po tem odloku z notranjim trgom.
(2) Ministrica, pristojna za kmetijstvo, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-93/2023
Ljubljana, dne 16. marca 2023
EVA 2023-2330-0001
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik