Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


810. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu, stran 2765.

  
Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F, 81/18 – odl. US in 16/23) in 19. ter 67. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20, 123/20 in 67/22) je Državni svet Republike Slovenije na 4. seji 15. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 
I. 
V II. členu Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu (št. 020-09-10/2022 z dne 18. 1. 2023) se v prvem odstavku točke 4. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v štirinajsti alineji za besedo »zdravstvu« piko nadomesti z vejico.
Doda se novo petnajsto alinejo, ki se glasi:
»– politike ekonomske demokracije.«.
V prvem odstavku točke 5. Komisija za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino se prvo alinejo spremeni tako, da se glasi:
– »predšolsko vzgojo,«.
Šesto alinejo se dopolni tako, da se glasi:
»– šport ter športno vzgojo otrok in mladine,«.
Za sedmo alinejo se doda novo osmo alinejo, ki se glasi:
»– tehnološki razvoj in inovacije ter«.
V dosedanji osmi alineji, ki postane deveta alineja, se črta besedo »in«.
V prvem odstavku točke 6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se peto alinejo spremeni tako, da se glasi:
»– stanovanjske politike,«.
Doda se novo šesto alinejo, ki se glasi:
»– oskrba z naftnimi derivati.«.
II. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Državnega sveta.
Št. 020-09-10/2022/26
Ljubljana, dne 15. marca 2023
Marko Lotrič 
predsednik