Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 25. 1. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023


175. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi Odloka o občinskega prostorskem načrtu Lokovina LO 3-2, stran 636.

  
Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), tretjega odstavka 298. in tretjega odstavka 338. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 20/22 – odl. US) ter 7. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17, 127/22) župan Občine Dobrna s tem
J A V N I M  N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi Odloka o občinskega prostorskem načrtu Lokovina LO 3-2 
I. 
Občina Dobrna naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Lokovina LO 3-2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN Lokovina LO 3-2), ki ga je izdelal izdelovalec prostorskega akta Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p., Grudnova 6, 3000 Celje, pod št. projekta 242-2022, januar 2023. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2872.
II. 
Območje OPPN Lokovina LO 3-2 zajema območje s parcelnimi številkami 986/2-del, 986/3, 986/4, 998/2, 1960/8-del, vse k.o. 1056 Dobrna, v velikosti cca 3280 m2. Območje se nahaja v južnem delu naselja Lokovina, v Občini Dobrna.
III. 
Dopolnjeni osnutek OPPN Lokovina LO 3-2 iz I. točke tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ter objavljen na spletni strani Dobrna.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 1. 2. 2023 do 2. 3. 2023.
Javna obravnava bo izvedena v sredo, 15. 2. 2023, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Dobrna.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo OPPN Lokovina LO 3-2 podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih podajo v knjigo pripomb oziroma pošljejo na el. naslov: obcina@dobrna.si ali po pošti na naslov Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
V. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek občini za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb in na spletni strani občine. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo na pripombi to tudi posebej navesti.
VI. 
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Dobrna (https://www.dobrna.si) in oglasni deski Občine Dobrna.
Št. 350-0004/2022-20(1)
Dobrna, dne 20. januarja 2023
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti