Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 25. 1. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023


167. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije, stran 632.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Skupni sporazum), ki ga je dne 25. 9. 2017 sklenil s Študentsko organizacijo Slovenije, objavlja
R E V AL O R I Z A C I J O 
nadomestil za prireditve v organizaciji Študentske organizacije Slovenije, kjer je uporaba fonogramov ključnega pomena kot so koncerti in prireditve, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov ter prireditve, pri katerih gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri katerih se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak kot del prireditve, 
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2022. Revalorizirane tarife veljajo od meseca februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:
Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov
Opis
Znesek (v eur)
1A
koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata, kjer izvajali nastopajo na glasbeno podlago (playback)
71,23
1B
diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback)
90,20
1C
občasna prireditev s plesom v plesni dvorani ali drugem prostoru, ki ni naveden v drugih tarifnih številkah, z izjemo gostinskega obrata in diskoteke, ne glede na način predvajanja
38,78
2C
plesno tekmovanje, revija na ledu in podobna prireditev, pri kateri gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri kateri se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak kot del prireditve
77,11
2D
gledališče – do 10 min
25,70
gledališče – od 11 do 20 min
38,56
gledališče – od 21 do 30 min
51,41
gledališče – nad 30 min
61,19
2I
športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, dresurno jahanje, plesno tekmovanje)
77,11
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 18. januarja 2023
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar