Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 25. 1. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023


162. Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register, stran 628.

  
Na podlagi četrtega odstavka 226. člena in za izvrševanje 225. člena ter prvega in drugega odstavka 226. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način vpisa potrošniških organizacij v register potrošniških organizacij (v nadaljnjem besedilu: register) ter organizacijske, tehnične in prostorske pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija za vpis v register.
2. člen 
(pogoji) 
Potrošniška organizacija mora za vpis v register izpolnjevati naslednje pogoje:
– registrirana je kot društvo ali zavod ali druga organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti in so jo ustanovili potrošniki zaradi varstva svojih pravic;
– je nevtralna ter neodvisna od interesov ponudnikov blaga in storitev;
– razpolaga s poslovnimi prostori, ki omogočajo neposredno poslovanje s potrošniki, pri čemer se stanovanje ne šteje kot poslovni prostor;
– ob vhodu v poslovni prostor ima na vidnem mestu napis z navedbo imena organizacije in uradnih ur;
– vzpostavljeno ima delujočo spletno stran;
– v okviru svojega dela ima določene uradne ure ter ima opredeljene načine in poti komuniciranja s potrošniki;
– potrošnikom zagotavlja varstvo osebnih podatkov.
3. člen 
(postopek vpisa) 
Potrošniška organizacija vloži vlogo za vpis v register pri ministrstvu. V vlogi navede dejstva in predloži dokaze, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena, zlasti:
– izjavo o nevtralnosti ter neodvisnosti od interesov ponudnikov blaga in storitev;
– dokazilo o razpolaganju s poslovnimi prostori, in sicer pogodbo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov;
– dokazilo o napisu imena organizacije in uradnih ur ob vhodu v poslovni prostor;
– izjavo o načinu in poteh komuniciranja s potrošniki ter opis načina in poti komuniciranja;
– dokazilo o delovanju spletne strani;
– izjavo o zagotavljanju in o načinu zagotavljanja varstva osebnih podatkov potrošnikov.
4. člen 
(vpis podatkov) 
V register se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa;
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je bil vpis opravljen;
– ime potrošniške organizacije;
– podatki o registraciji društva, zavoda ali druge organizacije;
– sedež potrošniške organizacije;
– temeljni akt društva, zavoda ali druge organizacije (datum, številka);
– številka in datum odločbe, na podlagi katere je bil opravljen izbris potrošniške organizacije.
5. člen 
(sprememba podatkov) 
O vsaki spremembi podatkov, določenih s tem pravilnikom, mora vpisana potrošniška organizacija obvestiti ministrstvo najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve spremembe. Spremembe podatkov in datum sprememb se vpišejo v register.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register (Uradni list RS, št. 8/12 in 130/22 – ZVPot-1).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.
Št. 007-321/2022
Ljubljana, dne 19. januarja 2023
EVA 2022-2130-0038
Matjaž Han 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo